Ženské oddelenie (AŽO)

Primár: MUDr. András Scserba
Vedúca sestra (AŽO): Mgr. Magdaléna Nagyová
Staničná sestra (ODL): Mgr. Monika Kalitová
Psychológ (AŽO): PhDr. Alena Chládková
Sociálny pracovník (AŽO): Bc. Katarína Štugelová
Sociálny pracovník (ODL): Mgr. Jana Gyürkyová
Telefón: +421 36 7577294
E-mail: azo@pnh.sk

Primariát, ktorý vedie primár MUDr. Scserba a celkovo má 99 postelí, pozostáva z dvoch oddelení:

  • Akútneho ženského oddelenia (AŽO), ktoré je situované na prízemí hlavného pavilónu PN Hronovce
  • Sociálno – terapeutické oddelenie (STO), ktoré je samostatne lokalizované v prízemnej budove vedľa hlavného pavilónu.

AŽO Denný režim

ODLŽ Denný režim

Akútne ženské oddelenie

Predstavuje prijímaciu časť ženského oddelenia, má 56 postelí (z toho 2 vyššieho štandardu) na jednom podlaží. Poskytuje štandardnú diagnostickú, liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť pre všetky diagnostické skupiny duševných porúch, s výnimkou pedopsychiatrickej a gerontopsychiatrickej starostlivosti. Pri diagnostike sa drží osvedčených klinických diagnostických a psychodiagnostických postupov a v liečbe využíva popri moderných, vysokoúčinných farmakách psychoterapeutické služby klinického psychológa, doplnené, osvedčenými spôsobmi komplexnej psychiatrickej rehabilitácie. Liečebnú starostlivosť zabezpečujú kvalifikovaní lekári Ošetrovateľstvo zabezpečuje tím pracovníkov pod vedením vedúcej sestry. Sociálnu prácu zabezpečuje sociálny pracovník Katarína Štugelová.

Sociálno – terapeutické oddelenie (STO)

STO má 43 postelí na dvoj a trojposteľových izbách separátnej prízemnej budovy a zabezpečuje aktiváciu, sociálna rehabilitáciu a readaptáciu pacientov s reziduálnimi príznakmi, teda venuje sa hlavne psychickým poruchám, ktoré vyžadujú túto starostlivosť. Ošetrovateľský tím vedie staničná sestra.