Identifikačné údaje

Právná forma: Štátna príspevková organizácia
Štatutárny orgán: riaditeľ nemocnice MUDr. Marek Zelman
IČO: 00607266
DIČ: 2020404694
Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pridelený ÚDZS: P 28247
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č.ú.: 7000286645/8180 - hlavná činnosť
IBAN :SK50 8180 0000 0070 0028 6645
Štátna pokladnica, č.ú.: 7000286696/8180 - vedľajšia činnosť
IBAN: SK31 8180 0000 0070 0028 6696