Nadštandardné gerontopsychiatrické oddelenie

Primár: MUDr. Danka Weltlerová
Vedúca sestra (GPO): PhDr. Daniela Takácsová
Staničná sestra (GPO): Bc. Renáta Csontosová
Psychológ: Mgr. Ildikó Császárová
Sociálny pracovník: Monika Šuchterová

Bc. Lucia Cifrová

Telefón: +421 36 7577265
E-mail: gpo@pnh.sk

Predstavuje vyšší komfort a súkromie pre pacientov všetkých vekových kategórií, ktorí si za pohodlie a nadštandardné služby priplatia. Oddelenie je vybavené novým nábytkom, súčasťou izieb je samostatná kúpelňa, televízor, chladnička, možnosť pripojenia na internet. Oddelenie je bezbariérové s možnosťou východu na priľahlý dvorček, ktorý je súčasťou oddelenia. Priestory oddelenia umožňujú pohodlný pohyb aj imobilným pacientom s vozíčkom.

GPO-II Denný režim

Na nadštandardné gerontopsychiatrické oddelenie prijímame indikovaných pacientov na vlastnú žiadosť. Na toto oddelenie neprijímame pacientov na výkon ochranného ústavného liečenia, pacientov s florídnymi psychotickými príznakmi, pacientov s vysokým suicidálnym rizikom, pacientov na detoxifikáciu a pacientov s psychiatrickými poruchami, ktoré si vyžadujú dlhodobú liečbu. Maximálna doba hospitalizácie je 2 mesiace.

Na pobyt na nadštandardnom gerontopsychiatrickom oddelení si pacient pripláca sumu podľa aktuálneho cenníka, pričom prvý a posledný deň hospitalizácie je účtovaný ako jeden deň. Po prijatí na oddelenie uhrádza v hotovosti pacient zálohovú platbu na 10 dní hospitalizácie v pokladni nemocnice. Pri ukončení hospitalizácie je realizované vyúčtovanie v pokladni nemocnice, na základe pokladničného dokladu vydá službukonajúca sestra pacientovi prepúšťaciu správu, prípadne iné dokumenty súvisiace s hospitalizáciou.

V uvedenej sume sú zahrnuté okrem nadštandardného vybavenia oddelenia nasledovné služby:

  • v pracovné dni v určenom čase majú pacienti možnosť stretnutia a komunikácie s primárom oddelenia,
  • podľa týždenného jedálneho lístka si pacient má možnosť vybrať po dohode s lekárom stravu z ponuky štandardných diét,
  • v týždenných intervaloch prichádza na oddelenie diétna sestra, ktorej pacienti môžu tlmočiť požiadavky, týkajúce sa stravy,
  • každý pacient dostane pri príjme na oddelenie materiál s ponukou služieb, ktoré poskytuje fyziatricko-rehabilitačné pracovisko