Profil verejného obstarávateľa

Psychiatrická nemocnica Hronovce je zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa tohto zákona.

Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  • Zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný on-line a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník
  • Zákazky podlimitné, zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník
  • Zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní od 18.4.2016

Náš profil obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

Veríme, že sa zúčastníte procesu verejného obstarávania predložením svojich ponúk a stanete sa našimi obchodnými partnermi.

Úradný názov: Psychiatrická nemocnica Hronovce
IČO: 00607266
DIČ: 2020404694
Sídlo: Dr. J. Zelenyáka 65, 93561 Hronovce
Štát: Slovenská republika
Štatutárny zástupca: MUDr. Marek Zelman – riaditeľ nemocnice
Kontaktná osoba: Ing. Martin Piesecký, MBA. – námestník pre HTČ
Telefón: +421 36 7577278
Fax: +421 36 7577292
E-mail: pnh@pnh.sk
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0028 6645