Vzor žiadosti o stanovisko

 1. Názov a sídlo zdravotníckeho zariadenia:
  • Psychiatrická nemocnica Hronovce, Dr.Jána Zelenyáka 65, 935 61, Hronovce.
 2. Názov a adresa pracoviska:
  • Všetky lôžkové oddelenia PN Hronovce.
 3. Obchodné meno, sídlo a právna forma a IČO žiadateľa:
 4. Meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a dátum narodenia osoby, ktorá je štatutárnym orgánom:
 5. Meno, priezvisko a odborná kvalifikácia vedúceho pracovníka pracoviska:
  • MUDr. Rudolf Hörmann, psychiater,
  • MUDr. Ján Celder, psychiater,
  • MUDr. Ajit Chandra Das, psychiater,
  • MUDr. Danka Weltlerová, psychiater
 6. Meno, priezvisko a odborná kvalifikácia hlavného skúšajúceho:
 7. Meno, priezvisko a odborná kvalifikácia ďalších skúšajúcich:
 8. Protokol (prípadné zmeny v protokole):
 9. Postupy náboru účastníkov:
 10. Návrh textu informovaného súhlasu:
 11. Príručka pre skúšajúceho:
 12. Informácie o odmenách pre skúšajúceho:
 13. Informácie o odmenách pre účastníkov a ich odškodnení:
 14. Doklad o poistení a odškodnení účastníkov:
 15. Profesijný životopis skúšajúceho a doklady preukazujúce jeho kvalifikáciu:
 16. Identifikačné údaje o zadávateľovi:

V Hronovciach,

MUDr.
hlavný skúšajúci