Vnútorný poriadok

Vnútorný poriadok Psychiatrickej nemocnice Hronovce bol vydaný na základe všeobecne záväzného právneho predpisu podľa § 11b ods. 9 Zákona o zdravotnej starostlivosti 576/2004 Z. z., ktorý vydalo Ministerstvo zdravotníctva.

 

 Základné informácie

 

Psychiatrická nemocnica Hronovce (ďalej PNH) bola zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR podľa zákona SNR č. 174/198 Zb. dňa 18.12.1990 pod č.j. 1841/1990-A/II-6 od 1.1.1991. Ministerstvo zdravotníctvo podľa Zákona SNR č. 518/1990 Zb. a Zákona SNR č. 277/1994 Zb. zmenilo s účinnosťou od 1.3.1995 túto zriaďovaciu listinu takto: Názov – Psychiatrická liečebňa Hronovce sa mení na názov Psychiatrická nemocnica Hronovce. Predmetom činnosti je poskytnutie špecializovanej ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti pacientom s psychickými chorobami a poruchami.

PNH je štátnou príspevkovou organizáciou, zriadenou na  poskytovanie zdravotníckych služieb, hospodáriaca v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a podľa svojho rozpočtu. PNH je samostatný právny subjekt, vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom, je oprávnená vstupovať do právnych vzťahov a má majetkovú zodpovednosť z nich vyplývajúcu. PNH poskytuje a zabezpečuje špecializovanú  ústavnú a ambulantnú starostlivosť o osoby postihnuté duševnou poruchou. Spolupracuje s inými štátnymi, neštátnymi, súkromnými, spoločenskými organizáciami a občianskymi združeniami na poli starostlivosti o duševné zdravie. PNH úzko spolupracuje s psychiatrickými ambulanciami svojho spádového územia. Zabezpečuje konziliárne služby pre okolité nemocnice, najmä tie, ktoré o tieto služby prejavujú záujem prevažne na zmluvnom podklade. V ekonomickom dianí sa v PNH postupuje v zmysle všeobecne záväzných a rezortných noriem a podľa pravidiel vnútro ústavného ekonomického riadenia tak, aby sa zabezpečila čo najhospodárnejšia prevádzka nemocnice.

Psychiatrická nemocnica Hronovce zabezpečuje akútnu psychiatrickú starostlivosť pre obyvateľov z okresu Levice, dlhodobú psychiatrickú starostlivosť, ochranné psychiatrické, protitoxikomanické a sexuologické liečby zabezpečuje aj pre obyvateľov okresov Nové Zámky a Komárno. Okrem toho využíva svoje kapacity pre liečbu poistencov poisťovní, s ktorými má uzavreté zmluvy a pre obyvateľov ďalších regiónov.

 

 

Charakteristika lôžkových oddelení

 • Ženské oddelenie (AŽO)

AŽO poskytuje zdravotnú starostlivosť pre všetky psychiatrické diagnostické skupiny pre pacientky od 15 do 65 rokov, výnimočne  aj nad 65 rokov, čím spĺňa aj kritériá pre gerontopsychiatriu. Keďže oddelenie pre liečbu drogových závislostí (OPLDZ) nie je koedukované, ženské oddelenie vykonáva aj protialkoholickú a protitoxikologickú liečbu vrátane ochrannej liečby. Organizačne je oddelenie rozdelené na dve stanice: prijímacia časť- 56 lôžok, sociálne terapeutická časť– 43 lôžok.

 • Akútne mužské oddelenie (AMO)

Poskytuje komplexnú psychiatrickú starostlivosť pre dospelých do 65 roku veku pre spádové územie okresu Levice v dg. F00-F09 a F20-F79. O dg. spektrum F10-F19 sa stará oddelenie pre liečbu drogových závislostí. Akútne stavy týkajúce sa porúch správania pri dg. drogovej závilosti sú liečené prvotne na akútnom mužskom oddelení, neskôr preložení na odd. OPLDZ. Okrem toho zabezpečuje dlhodobú liečbu, psychiatrické a sexuologické ochranné liečby pre okresy Nové Zámky a Komárno, ale podľa možnosti aj pre celé Slovensko. Akútne mužské oddelenie má 59 lôžok.

 • Detašované pracovisko Pohronský Ruskov

Je špecializované na doliečenie a resocializáciu duševne chorých mužov z okresu Levice, Nové Zámky a Komárno. Je vedené komunitným spôsobom podľa princípov token economy. Organizačne patrí pod primára akútneho mužského oddelenia a má 40 lôžok.

 • Gerontopsychiatrické oddelenie (GPO)

Na oddelenie sú prijímaní pacienti nad 65 rokov a ich poruchy sú klasifikované ako demencie, depresie, delíriá, zmeny osobnosti, rôzne psychózy, ťažké nezvládnuteľné poruchy správania a takmer vždy sú prítomné najrôznejšie somatické choroby. Oddelenie má 58 lôžok (45 štandardných a 13 nadštandardných) a je koedukované – tvoria ho muži a ženy, približne v rovnakom pomere. Na oddelení GPO sa vykonáva aj liečba závislostí a ochranné liečenia vo veku nad 65 rokov.

 •    Oddelenie pre liečbu drogovej závislosti (OPLDZ)

OPLDZ má 57 lôžok umiestnených na dvoch poschodiach v samostatnej budove. Každé poschodie tvorí samostatnú jednotku. Na 1. poschodí je 29  lôžok, ide o akútne príjmové oddelenie (APO), na ktorom sa realizuje II. a III. program liečby. II. program zahŕňa farmakoterapiu, rehabilitáciu a individuálnu psychoterapiu. Sem sú zaradení pacienti v terminálnom štádiu drogovej závislosti s výraznými zdravotnými i sociálnymi  dôsledkami užívania drog. III. program je venovaný liečbe psychóz v rámci drogovej závislosti. V tomto programe sú aj pacienti s ochrannou protialkoholickou a protitoxikomanickou liečbou. Na 2. poschodí funguje režimové oddelenie (RO) s 28 lôžkami, kde jedna izba s tromi lôžkami tvorí nadštandard. Na režimovom oddelení je realizovaný I. program liečby tvorený terapeutickou komunitou a sú v ňom pacienti somaticky i psychicky schopní zvládnuť zásady terapeutickej komunity.

Každé oddelenie má jednu izbu s nadštandardnými službami za poplatok podľa platného cenníka (cenník je zverejnený na webovej stránke nemocnice a je k dispozícii na každom oddelení na vyžiadanie).

Charakteristika ostatných oddelení

 • Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie (FRO)

Poskytuje komplexnú rehabilitačnú starostlivosť pre pacientov psychiatrickej nemocnice, podporovaného bývania a ambulantných úsekov.

Patria sem nasledovné aktivity:

– liečba prácou – ergoterapia,

– kinezioterapia, skupinová a športová činnosť

– umelecko-kreatívna činnosť

– liečba zamestnávaním pacientov v prevádzke nemocnice

– fyzikálna terapia

– aktivity duchovnej služby

– aktivity knižnice pre pacientov

– aktivity filmového klubu

– nácvik počítačovej zručnosti a prístup na internet

-predaj výrobkov zhotovených v dielňach ergoterapie

V rámci služieb vedľajšieho hospodárstva FRO úzko spolupracuje s chránenou dielňou pri OZ EFKO.

 

 • Ambulantný úsek

V rámci ambulantného úseku poskytuje komplexnú ambulantnú starostlivosť, vrátane psychoterapie  pre duševne chorých pacientov so všetkými diagnózami týkajúcich sa duševného ochorenia. Poskytujeme aj ambulantné ochranné liečenie v rámci okresu Levice. Prostredníctvom ambulancie zabezpečujeme aj konziliárnych lekárov z odboru internej medicíny a neurológie.

 • Oddelenie klinickej biochémie (OKB)

V biochemicko-hematologickom laboratóriu PNH sa vykonávajú biochemické, hematologické a pomocné analýzy biologického materiálu pre pacientov hospitalizovaných v PNH, pre psychiatrickú ambulanciu PNH a podľa záujmu o služby laboratória aj pre okolitých štátnych a neštátnych lekárov a ich ambulancie. Na požiadanie vykonávajú aj vyšetrenia pre veterinárnych lekárov a samoplatcov.

 • Úsek ošetrovateľskej starostlivosti

Úsek ošetrovateľskej starostlivosti poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť pacientom psychiatrickej nemocnice a chráneného domova a klientom psychiatrickej ambulancie. Úsek ošetrovateľstva sa delí na lôžkové oddelenia nemocnice, pracoviská psychiatrickej ambulancie, pracoviská konziliárnych lekárov a úsek poskytovania sociálnych služieb.

 

 • Úsek psychológov

Na každom oddelení sú zaradení psychológovia, ktorí vykonávajú psychodiagnostické vyšetrenia na požiadanie ošetrujúceho lekára. Takisto realizujú psychoterapeutické aktivity či individuálne, alebo v rámci skupinovej terapie. Psychologické aktivity vykonávajú aj pre ambulantných pacientov, ktorí sú evidovaní na našej ambulancii.

 

 • Liečebné metódy

V PNH sa ako základné rutinné liečebné metódy používajú:

 • psychofarmakoterapia podľa princípov lege artis a racionálnej farmakoterapie
 • v rámci biologickej liečby používame elektrokonvulzívnu terapiu (ECT), repetitívnu transkraniálnu magnetickú stimuláciu (rTMS)
 • v rámci psychoterapie vykonávame skupinovú a individuálnu psychoterapiu, psychoedukácie, relaxačné techniky, psychoterapeutickú komunitu.
 • v rámci socioterapie a psychiatrickej rehabilitácie zabezpečujeme činnostnú terapiu, pracovnú rehabilitáciu a animoterapiu
 • v rámci fyzioterapie a somatickej rehabilitácie poskytujeme fyzikálnu terapiu, masáže, liečebnú telesnú výchovu.

 

Podrobnosti o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v PNH

 • Postup pri prijímaní pacienta do zdravotníckeho zariadenia
   • Príjem pacienta lekárom

 

Na oddelenie sú prijímaní pacienti zvyčajne na odporúčanie ambulantného psychiatra alebo v rámci poskytnutia psychiatrickej prvej pomoci. Pacient  môže byť na oddelenie prijatý aj na vlastnú žiadosť,  ak  príjem    pacienta  zhodnotí  primár  oddelenia  za  indikovaný.  O príjme  pacienta  na oddelenie  rozhoduje    prijímajúci  lekár.  Pokiaľ  sa  jedná  o chorého,  ktorý  je  doporučený psychiatrom, jeho  odmietnutie  môže  vykonať  iba  atestovaný psychiater, po  riadnom  vyšetrení a zdokumentovaní odmietnutia.

Ak  prijatie  pacienta  z prevádzkových  dôvodov  nie  je  možné  a nejedná  sa  o akútny  príjem, prijímajúci lekár túto skutočnosť potencionálnemu pacientovi vysvetlí, preobjedná ho na najbližší termín, čo zdokumentuje do Knihy ošetrených a neprijatých. Lekár pri príjme po náležitom poučení dáva pacientovi podpísať Dohodu o liečbe a následne poučí pacienta o jeho právach a povinnostiach.

V rámci dohody o liečbe prijímajúci lekár zisťuje kontaktné informácie o menách osôb (opatrovník/dôverník), ktoré môžu byť informované o jeho zdravotnom stave. Zároveň sa  zisťujú informácie aj o osobách, ktorým na základe žiadosti pacienta, nemajú byť poskytnuté informácie o zdravotnom stave pacienta.

Prijímajúci lekár overí totožnosť prijímaného pacienta na základe občianskeho preukazu. Preverí informácie, či je pacient zdravotne poistený a zadá registračné údaje z občianskeho preukazu a karty poistenca do nemocničného informačného systému (NIS). Následne odoberie anamnézu, zistí terajšie ochorenia, pacienta vyšetrí a všetko zdokumentuje do NIS ako Psychiatrické vyšetrenie pri prijatí, ktoré vytlačí a opatrí svojou pečiatkou a podpisom.

Ak je prijatý na oddelenie pacient, ktorému je potrebné vystaviť potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, vystaví toto potvrdenie ošetrujúci lekár. Pacientom, ktorý bol prijatý v ÚPS, lekár oddelenia vykoná revyšetrenie podľa pokynov primára oddelenia do chorobopisu.

Ak je potrebné prijať sprievodcu, jeho pobyt sa nepovažuje za ústavnú starostlivosť a nehradí ho poisťovňa. Úhrada za pobyt je stanovená podľa cenníka poskytovaných služieb, ktorý je zverejnený na webovej stránke nemocnice a je k dispozícii na každom oddelení na vyžiadanie. Hospitalizácia sprievodcu je možná len v prípade, ak to povoľujú prevádzkové kapacity oddelenia a rozhoduje o nej primár oddelenia.

Pokiaľ prijíma lekár pacienta, ktorého totožnosť sa nedá overiť, dáva pokyn sociálnej pracovníčke, ktorá je povinná zistiť totožnosť pacienta.

Ak pacient nesúhlasí s prijatím do psychiatrického  zariadenia a jeho hospitalizácia je potrebná aj proti jeho vôli (pacient ohrozuje seba, resp. svoje okolie v dôsledku duševnej poruchy), je potrebné tento  nedobrovoľný vstup  hlásiť na tlačive  Hlásenie  o nedobrovoľnom vstupe  (tlačivo  vydané v PNH)  do  24  hodín  od  prijatia  pacienta  na  oddelenie.

Hlásenie o nedobrovoľnom vstupe je zasielané faxom/emailom v pracovné dni sociálnym pracovníkom,  v službe  službukonajúcim  lekárom  na  Okresný  súd  v Leviciach.  Do  rozhodnutia  súdu o zákonnosti  dôvodov prevzatia  do  ústavnej  zdravotnej  starostlivosti  možno  vykonať  iba  také vyšetrenia a ošetrenia, ktoré sú nevyhnutné na záchranu života a zdravia pacienta a na zabezpečenie jeho okolia. Ak pominú dôvody prevzatia pacienta do ústavnej starostlivosti bez jeho súhlasu, zdravotnícke zariadenie  je  povinné pacienta prepustiť alebo získať súhlas pacienta alebo jeho zákonného zástupcu v písomnej forme.

Ak  pacient,  ktorý vzhľadom  na  svoj  zdravotný stav  ohrozuje seba alebo svoje okolie, opustí zdravotnícke zariadenie bez súhlasu lekára, toto zdravotnícke zariadenie je povinné bez odkladu informovať o udalosti útvar Policajného zboru.

Ak pacient prejavuje známky agresie a svojim nebezpečným konaním ohrozuje svoj život, pacienta alebo iné fyzické osoby a je nevyhnutné použiť obmedzovací prostriedok, tak ho v danom prípade lekár použije. Pred použitím obmedzovacieho prostriedku však treba použiť všetky metódy slúžiace na upokojenie pacienta. Pri použití obmedzovacieho prostriedku musí lekár vyplniť protokol použitia obmedzovacieho prostriedku v NIS. Tento protokol obsahuje náležité informácie, ktorými sú spôsob použitia obmedzovacieho prostriedku, dôvod prečo bol nariadený, dátum a čas jeho nariadenia, údaje o osobe, ktorá prostriedok nariadila a ktorá prostriedok vykonala. Zároveň obsahuje údaje o informovaní pacienta aj pravidelných kontrolách.

Všetky uvedené informácie sú zaznamenané v jeho zdravotnej dokumentácii. Použitie obmedzovacieho prostriedku oznamujeme do 24 hod. opatrovníkovi, do 48 hod. osobe určenej pacientom pri príjme, do 72 hod. prokurátorovi a MZ SR písomne, emailom alebo telefonicky.

Informácie o použití obmedzovacieho prostriedku  počas pracovných dní odosiela sociálny pracovník, v službe ÚPS lekár.

Použitie obmedzujúcich prostriedkov indikuje lekár, vo výnimočnej situácii môže indikovať aj sestra so špecializáciou v psychiatrii, avšak lekár musí byť o danej situácii informovaný.

Pred každým použitím obmedzovacích prostriedkov prebiehajú deeskalačné metódy (verbálna komunikácia), pátranie o príčinách agresivity a jednotlivé diagnostické úvahy. Ich cieľom je upokojenie pacienta. Pacient je oboznámený o nutnosti použitia obmedzovacieho prostriedku (cieľom je ochrana jeho zdravia a zdravia ostatných) a je zároveň aj poučený o rizikách jeho použitia.

Celý proces prebieha v prevahe personálu ( najlepšie 5 osôb), aby sa predišlo zraneniu pacienta resp. ohrozenie okolia. Daný proces vedie indikujúci lekár. Zároveň ordinuje aj potrebnú medikáciu.

Po použití obmedzovacích prostriedkov musí byť pacient kontrolovaný každých 15 min. sestrou, ktorá vykoná zápis stavu v dekurze. Každé 2 hodiny sa vykonáva kontrola lekárom, ktorý zhodnotí zdravotný stav a posúdi ďalší postup. Po 4 hod. rozhoduje o ďalšom postupe primár oddelenia alebo v ÚPS lekár so špecializáciou.

Ak má prijímaný pacient pri sebe strelnú zbraň, lekár mu ju odoberie a naloží s ňou určeným spôsobom. Pri prijatí na akútne oddelenie lekár upozorní pacienta, prípadne jeho sprievodnú osobu o tom, že cennosti a vyššie  sumy  peňazí,  mobilné  telefóny  je  vhodné  odovzdať  prijímajúcej  sestre,  ktorá  všetko zdokumentuje a uloží na miesto na to určené. Ak si ich napriek tomu pacient nechá u seba na vlastnú zodpovednosť, za ich stratu nezodpovedá kolektív oddelenia, čo pacient potvrdí svojim podpisom. V mimopracovnom čase prijímanie chorých zabezpečuje lekár, ktorý má ústavnú pohotovostnú službu (ÚPS).

Primár oddelenia  pri príjme zváži a odporučí hospitalizáciu aj na izbe s nadštandardnými službami. Za pobyt na izbe s nadštandardnými službami si pacient pripláca aktuálnu sumu podľa platného cenníka (dostupného na webovej stránke nemocnice alebo na vyžiadanie na každom oddelení), pričom prvý a posledný deň hospitalizácie je účtovaný ako jeden deň. Nadštandardné služby zahŕňajú : pohovor s primárom alebo jeho zástupcom, ošetrujúcim lekárom podľa požiadavky pacienta v pracovné dni, pohovor so psychológom oddelenia v určené dni / pondelok, streda, piatok /, možnosť výberu stravy- diéty na každý deň podľa vlastného výberu pacienta  po odsúhlasení ošetrujúceho lekára, možnosť  výberu  rehabilitačných  aktivít  podľa  vlastného  výberu  pacienta  každý pracovný deň z ponuky rehabilitačného oddelenia. Okrem uvedených služieb si pacient môže vybrať ďalšie, ktoré sú  uvedené  v katalógu  poskytovaných  služieb  Psychiatrickej  nemocnice  Hronovce,  ktorý  je dostupný na oddelení. Po prijatí pacienta lekárom sestra preberie pacienta od lekára.

 

 

 • Príjem pacienta sestrou

 

Ošetrovateľskú starostlivosť organizuje a prácu koordinuje vedúca sestra oddelenia. Všetkým pacientom je poskytovaná starostlivosť formou ošetrovateľského procesu. Sestra  prijíma  pacienta  na  ošetrovni  oddelenia,  kde  mu  zároveň  vypĺňa  aj   zdravotnú  a ošetrovateľskú dokumentáciu. Po prijatí pacienta lekárom sestra zabezpečí u každého pacienta vykonanie hygienickej očisty. Po nej následne uloží pacienta na dekontaminované lôžko. V prípade podozrenia na prenosné ochorenie je takýto pacient hneď od prijatia izolovaný . Vedúca sestra oddelenia zabezpečí vytvorenie izolačnej miestnosti. Zároveň má pacient vyčlenené a označené aj samostatné sociálne zariadenie.

Po prijatí pacienta lekárom, pristúpi sestra k zabezpečeniu nasledovných krokov:

 

 1. Oboznámi pacienta s domácim poriadkom, zariadením oddelenia, režimom dňa, právami pacientov a návštevnými hodinami na oddelení. Oboznámenie a poučenie potvrdia svojim podpisom pacient  aj  sestra  v  ošetrovateľskej  dokumentácii.  Zároveň  sestra  vysvetlí pacientovi spôsob a čas podávania stravy a liekov ako aj čas veľkých a malých vizít na oddelení.
 2. Sestra vykonáva zápis do ošetrovateľskej dokumentácie o odovzdaní súkromného majetku pacienta. Zároveň spíše aj zoznam osobných vecí, ktoré si pacient ponecháva u seba na vlastnú zodpovednosť. Každý záznam potvrdí svojim podpisom sestra aj pacient.
 3. Pri príjme  sestra  odovzdá  príbuzným  predmety,  ktoré  sú  pre  pacienta  zbytočné  alebo nevhodné počas hospitalizácie. Poskytne im aj informačný leták o zariadení.
 4. Pacientovi poskytne sestra informačný materiál o základnej charakteristike oddelenia s poskytovanými štandardnými a nadštandardnými službami.
 5. Vysvetlí pacientovi spôsob zabezpečovania stravy na oddelení a pacientovi, ktorý bude umiestnený na nadštandardnej izbe aj s možnosťou výberu z ponúkaných jedál v  prípade, ak nemá lekárom naordinovanú diét Zaznamená výber resp. naordinovanú diétu do dodatočného hlásenia zmien a objedná stravu pre pacienta.
 6. V spolupráci so sanitárom zabezpečí sestra vykonanie sanitárneho filtra. Posúdi stav kože a do dokumentácie zaznamená výskyt vyrážok, dekubitov , hematómov a
 7. Každý pacient má poskytnutú ošetrovateľskú starostlivosť formou ošetrovateľského procesu. Sestra do zdravotného záznamu pri príjme zhromaždí informácie o bio–psycho-sociálnych potrebách pacienta. Po ich spracovaní a analýze stanovuje sesterské diagnózy scieľom a výslednými kritériami. Zároveň  vypracuje  plán  ošetrovateľskej starostlivosti spolu so sesterskými intervenciami, ktoré zaznamenáva do ošetrovateľskej dokumentácie v NIS.
 8. Posudzovanie, diagnostiku, plánovanie a realizáciu v rámci ošetrovateľského procesu vykonávajú všetky sestry v spolupráci s vedúcou sestrou oddelenia. Zdokumentovanie výkonov jednotlivých sesterských intervencií vykonávajú sestry hneď po ich realizácii.

 

 

 • Režim zdravotníckeho zariadenia

Režimy jednotlivých oddelení sa mierne líšia podľa charakteru oddelení. Režim a časový harmonogram konkrétneho oddelenia je dostupný na webovej stránke nemocnice alebo na vyžiadanie na každom oddelení. Je tiež premietaný na informačných tabuliach pri ošetrovni. Pacient je pri prijatí informovaný o prislúchajúcom režime na oddelení, kam bol prijatý. Všeobecne režim určuje lekár už pri prijatí. Pri akútnych stavoch napr. u suicidálneho pacienta určuje zvýšený dozor – pacient je umiestnený na izbe intenzívnej starostlivosti. Uvedená izba je monitorovaná kamerových systémom. Podobne postupujeme aj u pacienta v psychotickom nepokojnom  stave. Počas hospitalizácie podávame medikamentóznu liečbu, realizujeme laboratórne vyšetrenia.  Všetky výkony sú realizované po súhlase pacienta. Ak je potrebné, u pacienta podávame elektrokonvulzívnu terapiu, po informovanom súhlase pacienta.

Každý deň prebieha ranná komunita, kde je prítomný personál a všetci pacienti. Na komunite sú zvolení zástupcovia pacientov, ktorí tlmočia požiadavky ostatných pacientov. Na komunite si pacienti sami volia televízny program, ktorý je na komunite schválený.  Neskôr pacienta zaraďujeme do psychoterapeutických a rehabilitačných aktivít.

Každý deň prebieha malá vizita s ošetrujúcim lekárom, 2 x týždenne prebieha veľká vizita s primárom oddelenia.

V rámci režimu má každý pacient možnosť vychádzky v areáli nemocnice, ak to jeho zdravotný stav povoľuje. Podľa zdravotného stavu pacienta sa určuje voľný režim, kedy pacient okrem terapeutických aktivít sa môže sám pohybovať po areáli nemocnice, do bufetu. Pacienti, ktorým zdravotný stav nedovoľuje ísť na nákup do bufetu, nákup podľa jeho želania realizuje sociálny pracovník oddelenia. Pacient, ktorý nechodí na oddelenie RHB, má umožnenú doplnkovú rehabilitáciu na oddelení.

Režim oddelenia je k dispozícii na každom oddelení na viditeľnom mieste k nahliadnutiu, zároveň je premietaný na monitoroch každého oddelenia. Charta práv pacienta je taktiež k dispozícii 24 hod. denne k nahliadnutiu na viditeľnom mieste. Pri prijatí pacienta do nemocnice, každý pacient obdrží bulletin (informácie) o našom zdravotníckom zariadení.

 

 • Spôsob a výška úhrad za poskytovanie služieb

 

PNH poskytuje aj služby, ktoré sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia. Tieto služby sú poskytnuté z titulu spríjemnenia pobytu pacienta v našej nemocnici. PNH disponuje katalógom poskytovaných služieb v PNH, ktorý je k dispozícii na každom oddelení.

Medzi poskytované služby pacientom zaraďujeme poplatok za pobyt na nadštandardnej izbe, požičiavanie odevov, kopírovacie služby, holičské a kadernícke služby, internet, služby práčovne (pranie odevov), služby FRO (masáže a iné, socioterapeutické – jazdenie na koni), stravovacie služby (navyše strava) a iné. Ak pacient využíva uvedené služby, je vopred informovaný o výške úhrady podľa katalógu. Sociálny pracovník resp. osoba zodpovedná za poskytnutie služieb vystaví príjmový pokladničný doklad podpísaný pacientom aj zodpovednou osobou a predloží do pokladne nemocnice. Ak chce pacient realizovať úhradu sám, je potrebné ísť priamo do pokladne nemocnice, kde bude platba zrealizovaná. PNH má spracovaný interný pracovný postup pri poskytovaní služieb, kde sú podrobne popísané všetky činnosti.

 

 • Postup pri prepustení pacienta zo zdravotníckeho zariadenia

 

Pacient je z oddelenia prepustený na základe potrebných vykonaných vyšetrení a ošetrení a po posúdení jeho zdravotného stavu. Prepúšťaný je pacient, ktorý je vyliečený, resp. ktorého zdravotný stav je natoľko zlepšený, že môže liečenie podstupovať ambulantnou formou. Pacient  môže  byť prepustený z oddelenia na  vlastnú žiadosť, pokiaľ nie  sú prítomné dôvody na nedobrovoľnú hospitalizáciu. Pacienta možno predčasne prepustiť z oddelenia, ak hrubo, alebo sústavne porušuje liečebný režim a odmieta spoluprácu, ak toto správanie nie je spôsobené závažnou  duševnou poruchou a to s podmienkou, že prepustením nebude vážne ohrozený jeho zdravotný stav.

Lekár oddelenia, ktorý prepúšťa pacienta, vyhotoví prepúšťaciu správu, ktorú odovzdá pacientovi, ktorého náležite poučí o ďalšom liečebnom postupe a o tom, že najneskôr do troch dní sa musí prihlásiť u svojho ošetrujúceho lekára. Pacientovi vydá sestra lieky na 3 dni, čo lekár zaznamená do prepúšťacej správy. Pacient je poučený o predpísaní psychiatrických liekov na jeden mesiac elektronickým predpisom. Kompletná prepúšťacia správa ošetrujúcemu lekárovi  podpísaná primárom oddelenia  a opatrená  menovkou  ošetrujúceho  lekára, musí  byť  spolu  s vyjadrením o funkčnej pracovnej spôsobilosti odoslaná tak, aby nedošlo k prerušeniu liečenia, t.j. najneskôr do 48 hodín.

V prípade, že je z oddelenia prepúšťaná osoba osamelo žijúca, odkázaná na sociálne služby prostredníctvom sociálnej pomoci, informuje sociálny pracovník ordináciu primára oddelenia a príslušný štátny orgán sociálnej pomoci a obec. Osoba umiestnená v zariadení sociálnych služieb je z oddelenia  prepustená  po predchádzajúcom upovedomení tohto zariadenia sociálnym pracovníkom oddelenia.

Pacientov vo výkone ochrannej liečby možno prepustiť iba na základe rozhodnutia príslušného súdu.

Pri prepustení pacienta kompletizuje pracovník pre sociálnu prácu oddelenia zúčtovanie za poskytnuté  služby  /  poplatok  za  holenie,  strihanie,  pedikúru,  paušál  za  používanie  osobného ošatenia z nemocničnej bielizne podľa platného cenníka / v dvoch vyhotoveniach. U pacientov na izbe  s nadštandardnými  službami  kompletizuje  „Evidenčnú  kartu  poplatkov  za  nadštandardné služby a zúčtovanie za nadštandardný pobyt v zariadení“ v troch vyhotoveniach, kde zapíše počet dní hospitalizácie, počet dní na priepustke, odráta zálohu, ktorú zaplatil pacient pri prijatí a vyčísli celkovú sumu k úhrade pri prepustení. Pacient (zákonný zástupca) svojim podpisom vyjadrí súhlas s vyčíslenou sumou a sumu uhradí pracovníkovi pre sociálnu prácu, ktorý podľa pokladničných hodín peniaze odovzdá pokladníčke. Prvú kópiu uvedenej karty založí sestra do zdravotnej dokumentácie, originál zostáva pacientovi a druhá kópia zostáva v pokladni nemocnice. Po úhrade vydá sestra oddelenia prepúšťanému pacientovi náležité doklady.

Sestra,  ktorá  prekladá alebo  prepúšťa  pacienta,  vyhotoví  sesterskú  prepúšťaciu  správu,  kde vyhodnotí poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť. Súčasne vykoná edukáciu  pacienta,  ktorú stručne popíše aj v prepúšťacej správe. Podpísanú prepúšťaciu správu sestra prikladá k lekárskej správe, s ktorou sa pacient do troch dní hlási u svojho ambulantného psychiatra. Kópiu sesterskej správy vkladá sestra do ošetrovateľskej dokumentácie, ktorú sociálny pracovník oddelenia následne skompletizuje.

Sestra zároveň vykoná záznam o vydaní osobného majetku pacienta do dokumentácie. Výdaj a príjem sestra a pacient potvrdia svojimi podpismi. Sestra všetky úkony zdokumentuje aj v elektronickej forme v NIS.

 

Určenie spôsobu zabezpečovania práv pacienta a režimových opatrení

 • Poskytovanie informácií o zdravotnom stave pacienta

Pacienta informujeme o jeho zdravotnom stave, o potrebe a spôsobe poskytovania zdravotnej starostlivosti a s tým súvisiacich úkonov, ktoré sa týka aj podávania liekov, ktoré má užívať. Zároveň je pacient informovaný o liečebnom postupe a prognóze. Na žiadosť pacienta mu umožňujeme nahliadať do svojej zdravotnej dokumentácie a poskytujeme mu možnosť vyhotoviť si z nej kópiu za predpokladu, že sa tým nezhorší jeho zdravotný stav. Informácie o jeho zdravotnom stave sú poskytované aj opatrovníkovi/dôverníkovi a súdom určeným osobám. Pacient pri prijatí určí osobu, ktorú môžeme informovať o jeho zdravotnom stave, takisto vyjadruje opačne, ktorá osoba by nemala byť informovaná aj taká je. Uvedený súhlas alebo nesúhlas s informovaním o svojom zdravotnom stave pacient vlastnoručne potvrdzuje podpisom pri príjme. Informácie o zdravotnom stave podáva ošetrujúci lekár a primár pri osobnom stretnutí. Informácie o zdravotnom stave nie sú podávané telefonicky.

 

 

 • Nakladanie s osobnými vecami pacienta

S osobnými vecami pacienta, resp. jeho majetkom nakladá nemocnica podľa platnej smernice systému manažérstva kvality SM- 10.SMK Majetok zákazníka rev. 02. Medzi majetok sa zaraďujú:

 • prinesené zdravotné pomôcky a lieky, ktoré sú označené pre potrebu identifikácie a sú evidované v zdravotnej dokumentácii
 • osobné doklady, občiansky preukaz, karta poistenca a pod., ktoré sú po zaevidovaní uložené na určenom mieste v ošetrovni
 • zdravotná dokumentácia, s ktorou sa nakladá ako s dokumentáciou, ktorá vznikla v PNH
 • ošatenie, zahŕňajúce vrchné šatstvo, vonkajšiu obuv prípadne cestovnú tašku a pod., ktoré je následne po označení a zaevidovaní v zdravotnej dokumentácii pacienta uložené na určenom mieste na oddelení
 • cennosti, po označení a zaevidovaní sú uložené do nemocničného trezora
 • peňažné prostriedky, po prevzatí a zaevidovaní sú uchované na účte spravovanom nemocnicou v zmysle dohôd podpísaných medzi PNH a pacientom
 • so strelnými zbraňami a inými nebezpečnými predmetmi či nepovolenými látkami, ktoré boli pri prijatí pacienta odobraté (napr. drogy a alkohol) sa nakladá podľa osobitného postupu.

Pri prepustení sú pacientovi odovzdané všetky osobné veci. V prípade straty, alebo poškodenia majetku primár oddelenia s vedúcou sestrou zabezpečí nápravu alebo navrhne riešenie danej situácie.

 

 • Zásady osobnej hygieny a odievania pacienta

Každý pacient má k dispozícii uzamykateľnú skrinku na svoje základné osobné veci- pyžamo, domáce oblečenie, osobné hygienické veci. Ak pacient nemá hygienické veci alebo pyžamo, bude mu poskytnuté nemocnicou. Ošetrujúci personál posúdi zdravotný stav pacienta: fyzický a psychický stav pacienta, rozsah pohybovej aktivity, schopnosť a ochotu spolupracovať, či je pacient schopný samostatne vykonávať osobnú hygienu. Ošetrujúci personál zabezpečí pacientovi vhodné prostredie a súkromie pri osobnej hygiene. Pacientovi, ktorý vykonáva sám osobnú intímnu hygienu, ošetrujúci personál zabezpečí, aby ju vykonával bez prítomnosti ostatných pacientov.

Ak pacient potrebuje pomoc pri vykonávaní osobnej hygieny, ošetrujúci personál dohliadne a tiež zabezpečí jej vykonanie bez prítomnosti iného pacienta. V tomto prípade pri výkone osobnej hygieny podľa možností dohliada osoba rovnakého pohlavia. Ak to aktuálne zdravotný stav pacienta umožňuje, pacient môže nosiť počas pobytu vlastné domáce oblečenie. V prípade potreby vyprania domáceho oblečenia, pacient má možnosť využiť služby práčovne nemocnice za poplatok uvedený v katalógu služieb.

 

 • Stravovanie pacienta

Strava pre pacientov je pripravovaná v centrálnej kuchyni PNH, kde sa podľa jednotlivých diét – rozdeľuje do označených termoportových nádob. Na oddelenie stravu transportujú pracovníci centrálnej služby. Stravu na oddelení od pracovníkov centrálnej služby preberajú sestry a vydávajú ju   podľa  harmonogramu  výdaja  stravy  na  oddelení.  Službukonajúci  personál  zabezpečuje hygienickú a kultúrnu úroveň výdaja stravy na  oddelení. Sestry používajú pri výdaji ochranné pracovné prostriedky ako je zástera, šatka, jednorazové rukavice a dôsledne dbajú na dodržiavanie hygieny. Strava sa pacientom podáva 4x denne, prípadne 5- krát. Podľa jedálneho lístka rozdeľujú stravu pacientom sestry oddelenia. Jedlo sa podáva primerane teplé, esteticky upravené chodiacim pacientom v jedálni oddelenia. Podľa stavu pacientov jedlo podávame aj pri lôžku. Zvyšky stravy zbierajú upratovačky do uzatvárateľných nádob v kuchynke oddelenia, odkiaľ ich ihneď odnášajú do miestnosti na to určenej. Z uvedenej miestnosti je zabezpečený ich denný odvoz zmluvným partnerom. Umývanie použitého riadu vykonávajú upratovačky na oddelení v dvoj dreze. Po umytí saponátom sa riad opláchne pod tečúcou vodou a nechá sa voľne usušiť. Použitý riad nikdy  neutierame.  Prepravné  termoportové  nádoby  na  oddelení  neumývame.  Tieto  sa  po vyprázdnení posielajú do centrálnej umyvárne.

Pacient má možnosť výberu stravy podľa osobnej, kultúrnej a náboženskej preferencie, ak mu to umožní individuálny liečebný stav. Ak pacientovi nepostačuje množstvo normovanej stravy, pacient si za príplatok môže stravu dokúpiť.

 

 

Návštevy, vychádzky, odchod zo zdravotníckeho zariadenia a svojvoľné opustenie zdravotníckeho zariadenia pacientom

 

 • Návštevy pacientov

Návštevy  pacientov na oddelení sú spravidla v návštevných hodinách PN, ktoré sú nasledovné:

Streda:   13,00 – 16,00

Sobota:  13,00 – 16,00

Nedeľa:  13,00 – 16,00

 

Informácia o návštevných hodinách sa nachádza na vchodových dverách oddelenia. Návštevy sa hlásia u službukonajúcej sestry oddelenia. Mimo návštevných hodín a mimo návštevných dní, môže primár oddelenia povoliť návštevu pacienta v závislosti od jeho zdravotného stavu tak, aby nebola narušená prevádzka oddelenia. V indikovaných prípadoch môže primár návštevu pacienta zakázať. Podobne môže byť zákaz návštev vyhlásený z epidemiologických dôvodov.

Informácie o zdravotnom stave pacientov – príbuzným podáva ošetrujúci lekár alebo primár oddelenia, len s preukázateľným súhlasom pacienta, pritom rešpektuje aktuálne platné právne normy.

Telefonické informácie o zdravotnom stave pacientov zásadne nepodávame, ošetrujúci lekár alebo primár oznamuje telefonicky príbuzným len náhle zhoršenie zdravotného stavu pacienta, prípadne informuje o úmrtí pacienta.

 

 • Vychádzky, priepustky

Vychádzka alebo priepustka znamená pre pacienta opustenie oddelenia so súhlasom primára alebo ošetrujúceho lekára na určitú dobu. Cieľom vychádzky a priepustky je obnoviť pôvodnú kvalitu života, aktivovať, zvýšiť toleranciu a vytrvalosť, primerane včleniť pacienta  do pôvodného prostredia (rodina, práca).

Vychádzku, resp. priepustku udeľuje primár oddelenia alebo ošetrujúci lekár, ktorá je ordinovaná v dekurze. Zdravotná sestra vyplní tlačivo vychádzky alebo priepustky, poučí o dodržiavaní zásad liečby, čo pacient vlastnoručne podpisuje. Pacientovi vydá lieky na dané dni v sáčku s menom pacienta, názvom a dávkami liekov, zapíše dátum a čas, kedy pacient odišiel  z oddelenia. Pri návrate zdravotná sestra získava informácie o priebehu vychádzky alebo priepustky, aj od príbuzných. Všetko je zaevidované v zdravotnej dokumentácii.

 

 • Svojvoľné opustenie zdravotníckeho zariadenia pacientom

Ak pacient opustí svojvoľne zdravotnícke zariadenie, službukonajúca sestra nahlási ošetrujúcemu lekárovi, resp. službukonajúcemu lekárovi neprítomnosť pacienta na oddelení. Ak ide o pacienta, ktorý je na ochrannom ústavnom liečení, alebo ak ide o pacienta, ktorý vzhľadom na svoj zdravotný stav ohrozuje seba alebo svoje okolie, ošetrujúci alebo službukonajúci lekár okamžite hlási útek orgánom Policajného zboru SR. V bežnej pracovnej dobe hlási útek sociálny pracovník. Službukonajúca sestra/sociálny pracovník  vyplní písomné hlásenie pre políciu- formulár „Oznámenie o nezvestnej osobe“ v dvoch kópiách- 1 kópiu založí do chorobopisu.

 

 • Korešpondencia, telefonovanie, elektronická komunikácia a styk pacienta s advokátom a inými osobami

Pacient prijíma a odosiela poštové zásielky cez sociálneho pracovníka oddelenia. Pri písaní listov mu je poskytnuté pero, papier, aj obálka, do ktorej list pacient vlastnoručne zabalí a obálku odovzdá sociálnej pracovníčke, ktorá potom odosiela listy. Poštovné náklady súvisiace s odoslaním  uhrádza pacient. V prípade, ak pacient nemá finančné prostriedky, po súhlase primára oddelenia a schválení riaditeľstvom PNH môže zásielku odoslať na náklady PNH. Pri čítaní a písaní listov je pacientovi poskytnuté súkromie.

Ak to zdravotný stav pacienta umožňuje, má každý deň možnosť telefonovať zo svojho telefónu v čase určenom režimom oddelenia, tak aby nebol narušený terapeutický program oddelenia.

Pri styku s advokátom má pacient nárok na súkromie, ktoré má umožnené pri vyšetrovaní.

 

 • Spôsob zabezpečenie duchovných služieb

V PNH sa nachádza priestor pre duchovnú službu. Kňaz je k dispozícii spravidla 1x týždenne. V prípade záujmu o duchovnú službu, pacient požiada ošetrujúceho lekára. Primár oddelenia následne podľa zdravotného stavu povolí účasť pacientov na duchovnej službe.

V prípade, že pacient požiada o odchod na omšu do miestneho kostola, udeľuje sa mu vychádzka.

 

 • Fajčenie v súlade s osobitným predpisom

Na každom oddelení je určený priestor pre fajčenie, kde sú dispozícii popolník a priestory sú pravidelne vetrané.

 • Podávanie a vybavovanie sťažností

V PNH je vytvorený útvar kontroly, sťažností a petícií (UKSP).  Každý pacient má právo a možnosť podať sťažnosť na riaditeľstve PNH respektíve ju vhodiť do schránky na zisťovanie spokojnosti (označená Dotazníky). Prešetrenie sťažnosti realizuje vedúci útvaru resp. komisia menovaná riaditeľom. Každá sťažnosť je evidovaná, celý postup je zdokumentovaný. O výsledku prešetrenia sú  písomne informované oprávnené osoby.

 

 • Spôsob vzdelávania

V rámci rehabilitačnej aktivity sa môže pacient zdokonaľovať v počítačovej zručnosti. V rámci rehabilitácie, si pacient môže zvoliť kreatívne aktivity, podľa vlastného výberu.

V rámci psychoterapie prebieha psychoedukácia, čo sa dá považovať ako vzdelávanie, týkajúce sa jeho ochorenia.

 

 

V PNH je zavedený systém manažérstva kvality, v rámci ktorého sú pravidelne auditované jednotlivé činnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti prostredníctvom interného a externého auditu. Vytvorené sú smernice a dokumenty, ktoré sú nápomocné pri poskytovaní adekvátnej zdravotnej starostlivosti  a neustálom sa zlepšovaní.

V rámci SMK sme vytvorili interné štandardné terapeutické postupy pri dôležitých diagnózach. Máme k dispozícii všetky celoslovenské štandardné terapeutické postupy, ktoré sú  dostupné na webovej stránke MZ SR.

Tento vnútorný poriadok  v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti bol vytvorený na základe vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorá nadobudla účinnosť dňom 01. 04.2023.

 

 

Príloha:  Katalóg práv pacienta podľa § 11 § 11a Zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.

 

 • Každý má právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
 • Právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vrátane cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sa zaručuje rovnako každému v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v zdravotnej starostlivosti a pri poskytovaní tovarov a služieb ustanovenou osobitným predpisom. V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodov pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, štátnej príslušnosti, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku, rodu alebo iného postavenia.
 • Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu inej osoby. Osoba nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv prenasledovaná ani inak postihovaná za to, že podá na inú osobu, zdravotníckeho pracovníka, poskytovateľa sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania.
 • Každý, kto sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať právnej ochrany na súde podľa osobitného zákona.
 • Poskytovateľ nesmie osobu postihovať alebo znevýhodňovať preto, že osoba uplatňuje svoje práva podľa tohto zákona.
 • Každý má právo na výber poskytovateľa. (Toto právo sa nevzťahuje na osobu, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť na základe rozhodnutia súdu podľa osobitného predpisu.)

 

Pri poskytovaní ústavnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti v odbornom zameraní psychiatria má každý právo

 • prijímať zdravotnú starostlivosť v čo najmenej obmedzujúcom prostredí,
 • nosiť počas pobytu v zdravotníckom zariadení vlastné domáce oblečenie, ak to jeho aktuálny zdravotný stav umožňuje,
 • dbať o svoju osobnú hygienu a umožniť, aby úkony osobnej intímnej hygieny mohol vykonávať bez prítomnosti ostatných pacientov; ak je potrebné v záujme bezpečnosti, aby zdravotnícky pracovník dohliadal pri sprchovaní na pacienta, má ísť o osobu rovnakého pohlavia,
 • mať k dispozícii uzamykateľnú skrinku na svoje osobné veci; cennosti si pacient môže uložiť do trezoru zdravotníckeho zariadenia,
 • prijímať návštevy denne, ak to jeho zdravotný stav umožňuje,
 • prijímať a odosielať poštové zásielky a pri čítaní a písaní listov má právo na súkromie,
 • na telefonický kontakt denne prostredníctvom vlastného telefonického zariadenia alebo zariadenia určeného zdravotníckym zariadením, ak to jeho zdravotný stav umožňuje,
 • zúčastniť sa denne na vychádzke v určených vonkajších priestoroch zdravotníckeho zariadenia,
 • na informácie a pre neho zrozumiteľné vysvetlenia týkajúce sa poskytovania zdravotnej starostlivosti a s tým súvisiacich úkonov, podávania liekov, ktoré je povinný užívať, zdravotného stavu, prognózy a liečebného postupu; pacientovi musí byť umožnené nahliadať do svojej zdravotnej dokumentácie a vyhotovovať si z nej kópie,
 • určiť osoby, ktorým budú, a osoby, ktorým nebudú poskytované informácie o jeho zdravotnom stave,
 • na podávanie upravenej stravy, ak to nie je v rozpore so stanoveným individuálnym liečebným postupom; upravenou stravou sa rozumie strava, ktorá zohľadňuje pacientove osobné, kultúrne a náboženské preferencie,
 • využívať priestory vyhradené na fajčenie,
 • podať sťažnosť ohľadom poskytovania zdravotnej starostlivosti písomnou alebo ústnou formou a na oznámenie o vybavení sťažnosti a odôvodnenie vybavenia sťažnosti jemu zrozumiteľným spôsobom.

 

Názov súboru Popis Súbory na stiahnutie
Vnútorný poriadok HU version Stiahnuť súbor