Oddelenie pre liečbu drogových závislostí (OPLDZ)

Primár: MUDr. Rudolf Hörmann
Vedúca sestra (OPLDZ): Mgr. Gabriel Šárik
Psychológ: Mgr. Mariana Cerulová

Mgr. Monika Kviteková

Mgr. Simona Škultétyová

Sociálny pracovník: Mgr. Monika Zvončárová

Mgr. Žaneta Kormoshová

Telefón: +421 36 7577200
E-mail: opldz@pnh.sk

Oddelenie pre liečbu drogových závislostí vedené primárom MUDr. Hörmannom, má 57 postelí, členených do dvoch staníc v samostatnej dvojposchodovej budove.

  1. stanica má 29 postelí
  2. stanica má 28 postelí.

Práca na tomto oddelení je rozvrhnutá do troch programov:

  1. program predstavuje liečbu závislostí (od alkoholu, nealkoholových drogách aj nelátkových drogách) formou terapeutickej komunity a uskutočňuje sa na 2. poschodí oddelenia
  2. program predstavuje liečbu hlavne telesných následkov závislostí, kde prevláda farmakoterapia, rehabilitácia a individuálna psychoterapia
  3. program predstavuje liečbu psychických aj telesných následkov drogových závislostí u ľudí, ktorí neakceptujú povahu svojho ochorenia a potrebu jeho liečby. Sem patria aj pacienti, ktorí sú vo výkone ochrannej protialkoholickej alebo protitoxikomanickej liečby nariadenej súdom. 2 a 3 program sa uskutočňuje na prijmovom oddelení – na 1. poschodí oddelenia

Liečebné metódy majú svoje ťažisko hlavne v skupinovej (autobiografickej, tématickej, interakčnej, didaktickej) psychoterapii s využívaním adjuvantných psychoterapeutických metód (muzikoterapia, arteterapia, biblioterapia, psychogymnastika, relaxačné techniky…), ďalej v individuálnej psychoterapii, v športovo rekreačnej činnosti. V liečbe psychických a telesných následkov závislostí sa využíva najmodernejšie spektrum farmakoterapie. Liečbu riadi ošetrujúci lekár, psychologickú starostlivosť manažuje psychológ oddelenia

Za ošetrovateľskú starostlivosť zodpovedá vedúca sestra a vykonáva sa formou ošetrovateľského procesu pod taktovkou manažérky ošetrovateľského procesu.

Po ukončení hospitalizačného a ošetrovateľského procesu u každé pacienta nasleduje ambulantné doliečovanie a pozvanie na doliečovací protialkoholický a protitoxikomanický program formou týždňového pobytu v terapeutickej komunite.