Oddelenie pre liečbu drogových závislostí (OPLDZ)

Primár: MUDr. Rudolf Hörmann
Vedúca sestra (OPLDZ): Mgr. Naďa Putnokiová
Psychológ: Mgr. Mariana Cerulová

Mgr. Monika Kviteková

Mgr. Simona Škultétyová

Mgr. Terézia Dašková

Sociálny pracovník: Mgr. Monika Zvončárová

Bc. Lucia Cifrová

Telefón: +421 36 7577200
E-mail: opldz@pnh.sk

Oddelenie pre liečbu drogových závislostí vedené primárom MUDr. Hörmannom, má 57 postelí, členených do dvoch staníc v samostatnej dvojposchodovej budove.

  1. stanica má 29 postelí
  2. stanica má 28 postelí.

OPLDZ Príjmové oddelenie denný režim

OPLDZ Režimové oddelenie denný režim

Práca na tomto oddelení je rozvrhnutá do troch programov:

  1. program predstavuje liečbu závislostí (od alkoholu, nealkoholových drogách aj nelátkových drogách) formou terapeutickej komunity a uskutočňuje sa na 2. poschodí oddelenia
  2. program predstavuje liečbu hlavne telesných následkov závislostí, kde prevláda farmakoterapia, rehabilitácia a individuálna psychoterapia
  3. program predstavuje liečbu psychických aj telesných následkov drogových závislostí u ľudí, ktorí neakceptujú povahu svojho ochorenia a potrebu jeho liečby. Sem patria aj pacienti, ktorí sú vo výkone ochrannej protialkoholickej alebo protitoxikomanickej liečby nariadenej súdom. 2 a 3 program sa uskutočňuje na prijmovom oddelení – na 1. poschodí oddelenia

Liečebné metódy majú svoje ťažisko hlavne v skupinovej (autobiografickej, tématickej, interakčnej, didaktickej) psychoterapii s využívaním adjuvantných psychoterapeutických metód (muzikoterapia, arteterapia, biblioterapia, psychogymnastika, relaxačné techniky…), ďalej v individuálnej psychoterapii, v športovo rekreačnej činnosti. V liečbe psychických a telesných následkov závislostí sa využíva najmodernejšie spektrum farmakoterapie. Liečbu riadi ošetrujúci lekár, psychologickú starostlivosť manažuje psychológ oddelenia

Za ošetrovateľskú starostlivosť zodpovedá vedúca sestra a vykonáva sa formou ošetrovateľského procesu pod taktovkou manažérky ošetrovateľského procesu.

Po ukončení hospitalizačného a ošetrovateľského procesu u každé pacienta nasleduje ambulantné doliečovanie a pozvanie na doliečovací protialkoholický a protitoxikomanický program formou týždňového pobytu v terapeutickej komunite.