Štatút komisie

Článok 1 – Poslanie a náplň činnosti etickej komisie PN Hronovce

 1. Etická komisia PN Hronovce (ďalej len komisia) je odborný poradný orgán riaditeľa PN Hronovce pre otázky medicínskej etiky, zdravotníckej etiky a bioetiky, ktoré vyplývajú zo zdravotnej starostlivosti a ochrany zdravia ľudí a z niektorých činností, ktoré s ňou súvisia, vrátane etických aspektov biomedicínskeho a ošetrovateľského výskumu.
 2. Komisiu zriaďuje riaditeľ PN Hronovce.
 3. Činnosť komisie upravuje tento štatút.
 4. Komisia dôsledne rešpektuje a vo svojej práci uplatňuje zásady dodržiavania základných ľudských práv a slobôd a zásady správnej klinickej praxe zakotvené v legislatíve SR a EÚ a v ďalších príslušných záväzných a odporúčajúcich medzinárodných dokumentoch (najmä Listina základných ľudských práv a slobôd, Charta práv pacienta, Helsinská deklarácia).
 5. Komisia posudzuje etické aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti a biomedicínskeho a ošetrovateľského výskumu. Pri rokovaní, rozhodovaní a prijímaní stanovísk k prerokovávaným etickým problémom komisia pracuje nezávisle. Riaditeľ pri menovaní členov komisie dbá na zamedzenie akýchkoľvek vplyvov, ktorých cieľom by bolo nežiadúce ovplyvňovanie rokovania alebo rozhodovania komisie.
 6. Komisia na základe tohto štatútu alebo na žiadosť riaditeľa plní predovšetkým tieto úlohy:
  • vypracováva stanoviská k predloženým materiálom a vyjadrenia k etickej stránke aktuálnych problémov medicíny, zdravotníctva, biomedicínskeho výskumu a ošetrovateľského výskumu,
  • poskytuje konzultácie v oblasti medicínskej etiky, zdravotníckej etiky a bioetiky aj pre iných žiadateľov,
  • udržuje vzťahy a rozvíja spoluprácu s etickými výbormi a komisiami iných zdravotníckych zariadení,
  • rieši konkrétny prípad, ak jej to uloží riaditeľ, alebo sa k veci vyjadrí na žiadosť riaditeľa,
  • podieľa sa na tvorbe a inovácii koncepcie vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v biomedicínskej etike,
  • udržuje kontakty s orgánmi profesiových organizácií zdravotníckych pracovníkov, odborných lekárskych spoločností a s inými inštitúciami a organizáciami zaoberajúcimi sa etikou medicíny, zdravotníctva a bioetikou,
  • iniciuje a podieľa sa na verejnej diskusii na aktuálne témy biomedicínskej etiky a etiky zdravotníctva,
  • iniciuje a podieľa sa na informačných kampaniach a vzdelávacích aktivitách určených pre širokú verejnosť.

Článok 2 – Zloženie a podmienky členstva v komisii

 1. Komisia sa skladá piatich členov, medzi ktorými sú vzhľadom na špecifické zameranie PN primerane zastúpení zdravotnícki pracovníci, najmä z odboru psychiatria ako aj osoby s inou ako medicínskou (biomedicínskou) alebo zdravotníckou kvalifikáciou.
 2. V komisii je minimálne jeden člen s iným ako medicínskym vzdelaním a ďalší minimálne jeden člen, ktorý nie je zamestnancom PN.
 3. Členov komisie vymenúva a odvoláva riaditeľ PN. Funkčné obdobie člena komisie je štyri roky.
 4. Podmienkou členstva v komisii je:
  • občianska bezúhonnosť,
  • požadované vzdelanie, skúsenosti a požadovaná kvalifikácia pre prácu v komisii,
  • súhlas navrhovanej osoby s menovaním za člena komisie,
  • súhlas so zverejnením mena, priezviska, pracoviska a informácie o členstve v komisii,
  • záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o ktorých sa člen komisie dozvie v súvislosti so svojím členstvom v komisii,
  • záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku alebo priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v komisii alebo vo vzťahu ku konkrétnemu problému prejednávanému komisiou.
 5. Funkcia člena komisie je nezastupiteľná a čestná.
 6. V prípade konfliktu záujmov člena komisie vo vzťahu ku konkrétnemu problému prejednávanému komisiou, tento člen v danom konkrétnom prípade stráca právo rozhodovania, na jeho zastúpenie môže riaditeľ PN vymenovať mimoriadneho člena komisie.
 7. Návrh na vymenovanie mimoriadneho člena môže riaditeľovi PN podať aj predseda komisie po schválení návrhu zasadnutím komisie.
 8. Mimoriadny člen má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach komisie a vyjadrovať sa k prerokovávaným otázkam s poradným hlasom.

Článok 3 – Zánik členstva, odvolanie člena a obmena členov komisie

Členstvo v komisii zaniká uplynutím funkčného obdobia, písomným vzdaním sa členstva, odvolaním člena riaditeľom a smrťou člena.

Predseda komisie

 1. Predsedu komisie volia členovia komisie spomedzi seba na svojom prvom zasadnutí.
 2. Predsedom komisie je spravidla lekár. Plní najmä tieto úlohy:
  • zastupuje komisiu pred vedením PN a pred verejnosťou,
  • zvoláva a vedie zasadnutia komisie,
  • riadi činnosť komisie v období medzi zasadnutiami.
 3. Funkčné obdobie predsedu je štvorročné.

Článok 4 – Zasadnutie komisie

 1. Zasadnutie komisie je:
  • riadne,
  • mimoriadne.
 2. Riadne zasadnutie zvoláva predseda najmenej štyri razy ročne.
 3. Mimoriadne zasadnutie zvolá predseda v prípade naliehavej potreby alebo na žiadosť riaditeľa PN.
 4. Zasadnutie je neverejné; rokovanie, zápisy a všetky materiály spojené s činnosťou plenárneho zasadnutia, s výnimkou vyhlásení, stanovísk a iných dokumentov priamo určených na zverejnenie, sú dôverné.
 5. Zasadnutie je uznášaniaschopné, ak sú na zasadnutí prítomné najmenej dve tretiny členov komisie. Rozhodnutie sa schvaľuje dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov komisie.
 6. Člen komisie, ktorý hlasoval proti prijatiu rozhodnutia alebo stanoviska, má právo na uvedenie svojho stanoviska a jeho zdôvodnenia v zápisnici z rokovania a na jeho zverejnenie súčasne so schváleným rozhodnutím alebo stanoviskom komisie. Týmto nie je dotknutá povinnosť zachovania mlčanlivosti podľa čl. 2. tohto štatútu.
 7. Členovia komisie a iní zamestnanci PN prizvaní k práci komisie sú povinní rešpektovať všetky opatrenia na zabezpečenie ochrany a dôvernosti informácií, údajov a dokumentácie spojenej s činnosťou komisie v súlade s príslušnými právnymi predpismi a rokovacím poriadkom komisie.
 8. Zasadnutie môže na návrh predsedu v súlade s programom rokovania rozhodnúť o povolení účasti na rokovaní ďalším osobám, pozvaným expertom a hosťom. Predseda informuje pozvaných expertov a hostí pred udelením súhlasu komisie s ich účasťou na rokovaní o povinnosti zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, s ktorými sa zoznámili v súvislosti so svojou účasťou na rokovaní, a vyžiada si potvrdenie ich súhlasu s týmto záväzkom.

Článok 5 – Prizývanie expertov

Komisia si môže pri riešení niektorých závažných odborných otázok v odôvodnených prípadoch prizvať odborníkov rôznych vedeckých disciplín.

Článok 6 – Zodpovednosť a vykazovanie činnosti komisie

 1. Predseda komisie zodpovedá za činnosť komisie riaditeľovi PN a predkladá mu zápisnice zo zasadnutí a všetky dokumenty, stanoviská a vyhlásenia komisie určené na zverejnenie.
 2. Predseda komisie pravidelne informuje riaditeľa PN o najdôležitejších skutočnostiach práce komisie.
 3. Komisia do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka predkladá riaditeľovi PN výročnú správu o svojej činnosti.

Článok 7 – Zabezpečenie činnosti komisie

PN Hronovce priestorovo, technicky a administratívne zabezpečuje činnosť komisie, najmä vhodné priestory na konanie pravidelných zasadnutí komisie a bezpečnú archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou komisie v súlade so zabezpečením ochrany údajov a informácií podľa platných právnych predpisov, štatútu a rokovacieho poriadku komisie.

Článok 8 – Účinnosť

Tento štatút nadobúda účinnosť 27.mája 2004.