Stanovisko komisie

 1. Názov a sídlo etickej komisie:
  • Etická komisia Psychiatrickej nemocnice Hronovce, PN Hronovce, Dr.Jána Zelenyáka 65, 935 61 Hronovce
 2. Meno, priezvisko, odborná kvalifikácia predsedu etickej komisie:
  • MUDr. Rudolf Hörmann, psychiater
 3. Identifikačné údaje o zadávateľovi:
 4. Názov a sídlo zdravotníckeho zariadenia:
  • Psychiatrická nemocnica Hronovce, Dr.Jána Zelenyáka 65, 935 61 Hronovce
 5. Názov a adresa pracoviska:
  • Všetky oddelenia PN Hronovce.
 6. Meno, priezvisko a kvalifikácia hlavného skúšajúceho a skúšajúcich:
 7. Zoznam členov etickej komisie, ktorí posudzovali žiadosť, ich kvalifikácia, adresa zamestnávateľa a funkcia v etickej komisii:
  • MUDr.Ján Celder, PN Hronovce, primár AŽO, predseda EK,
  • MUDr. Ajit Chandra Das, PN Hronovce, námestník pre LPS, primár AMO, člen EK
  • MUDr. Rudolf Hörmann, PN Hronovce, primár OPLDZ, člen EK,
  • p.Magdaléna Šerešová, Okresný úrad práce a sociálnych vecí Želiezovce, sociálny pracovník, člen EK,
  • MUDr.Danka Weltlerová, PN Hronovce, primár GPO, člen EK.
 8. Zoznam dokumentov, ktoré komisia prerokovala s uvedením dátumov ich vydania:
  • Názov a číslo protokolu, dátum,
  • Zmeny v protokole, dátum,
  • Príručka pre skúšajúcich, dátum,
  • Návrh textu informovaného súhlasu, dátum,
  • Doklad o poistení a odškodnení účastníkov, dátum.
 9. Výsledok posudzovania žiadosti:
  • Súhlas/nesúhlas s vykonaním klinického skúšania:,
  • V prípade nesúhlasu požiadavky, ktoré je potrebné splniť na vydanie súhlasu s klinickým skúšaním:,
  • Zrušenie už vydaného súhlasného vyjadrenia s uvedením dôvodov:

MUDr. Rudolf Hörmann
predseda EK