Slovník pojmov

A  B  C  D  E  F  H  I  K  L  N  O  P  R  S  T  V

A

 • Akútny – Náhly, prudký.
 • Animoterapia – Využitie styku so zvieratami pre liečebné ciele.
 • Antidepresíva – Lieky, ktorými sa liečia depresívne stavy.
 • Antipsychotiká – Lieky, ktorými sa liečia psychózy.
 • Anxiolytiká – Lieky, ktorými sa odstraňujú úzkostné stavy.

hore

B

 • Biologické druhy liečby – Psychofarmakoterapia, Elektrokonvulzie.

hore

C

 • Celková anestéza – Narkóza, liekmi navodený stav podobný spánku, „uspatie“.
 • Chronický – Vleklý, pomalý.

hore

D

 • Demencia – Strata rozumových schopností v dôsledku ochorenia.
 • Depresia – Chorobný smútok, ktorý sa prejavuje okrem chorobne smutnej nálady, znížením aktivity, nechuťou do práce, do života, zvýšenou naviteľnosťou, spomalenosťou a rôznymi príznakmi telesných ochorení vrátane bolestí.
 • Dohoda o liečbe – Dokument, ktorým pacient prejavuje svoju vôľu sa liečiť a v ktorom súhlasí s nevyhnutnými diagnostickými a liečebnými opatreniami.

hore

E

 • Elektrošok – Účinný liečebný zákrok, ktorým sa o.i. vyvolá aj strata vedomia spojená so svalovými kŕčmi. Zákrok sa robí v celkovej anestéze.
 • Expektačná fáza – Úvodná, zisťovacia, vyšetrovacia.

hore

F

 • Fyzioterapia – Metóda liečebnej rehabilitácie, liečba chorobných stavov mechanickými prostriedkami – teplom, svetlom, cvičením, manipuláciou, masážou.

hore

H

 • Hippické aktivity – Práca s koňom zo zeme, vozenie sa na koni a jazdenie na koni.
 • Hippoterapia – Fyzioterapia na koni.
 • Hromadná psychoterapia – Psychoterapia, ktorej sa zúčastňuje viacej ako 12 pacientov.

hore

I

 • Individuálna psychoterapia – Psychoterapia vykonávaná vo dvojici – psychoterapeut a pacient alebo klient.

hore

K

 • Kognitíva – Lieky, ktoré sa používajú pri liečbe demencií.
 • Konvulzia – Doslovne záchvat. Tu sa používa v zmysle záchvatu kŕčov, ktoré sa úmyselne vyprovokujú s liečebným cieľom.

hore

L

 • Liečebný režim – Denný poriadok na oddelení, ktorý prispieva k liečbe ochorenia. Na každom oddelení je iný. Pacientov s režimom oddelenia oboznámi ošetrovateľský personál.

hore

N

 • Nútená liečba, nútený pobyt
  1. Nedobrovoľná liečba pacienta, ktorý v dôsledku psychiatrického ochorenia môže byť nebezpečný sebe alebo svojmu okoliu.
  2. Ochranná liečba nariadená súdom.

hore

O

 • Ochranná liečba – Liečba nariadená súdom v rámci trestného stíhania. Môže byť psychiatrická, protialkoholická a protitoxikomanická.

hore

P

 • Paušálny poplatok – Poplatok, ktorý slúži na čiastočnú úhradu nákladov za zapožičanie a udržiavanie osobných a hygienických potrieb, pracovného odevu, šatstva a ochranných pracovných prostriedkov.
 • Priepustka – Primárom naordinované opustenie Psychiatrickej nemocnice na čas dlhší ako 24 hodín. Spravidla na 2×24 hodín.
 • Probatórna priepustka – Skúšobná priepustka. Najčastejšie v trvaní do 5 dní, počas ktorej sa odskúša účinnosť liečby v pôvodnom prostredí, v prostredí, v ktorom ochorenie vzniklo.
 • Psychofarmaká – Lieky, ktoré sa používajú na liečbu psychických príznakov a ochorení. Patria k nim antipsychotiká, antidepresíva, kognitíva, anxiolytiká a iné).
 • Psychofarmakoterapia – Liečba pomocou liekov – psychofarmák. Lieky môžu byť podávané pacientovi ústnou cestou (tabletky, kvapky, sirupy), cestou injekčnou do svalu alebo do žily (injekcie intramuskulárne a intravenózne), do konečníka (čípky), a u nás nepoužívané podávanie liekov do miešneho kanála alebo brušnej dutiny.
 • Psychostimulanciá – Lieky povzbudzujúce psychickú činnosť.
 • Psychoterapeutické jazdenie – Využitie hippických aktivít na uľahčenie alebo odstránenie príznakov ochorenia alebo zmiernenia handicapu.
 • Psychoterapia – Liečba pomocou psychologických prostriedkov (slovo v rozhovore, umelecký prejav v arteterapii, muzikoterapii a pod).
 • Psychóza – Vážne psychické ochorenie, ktoré negatívne ovplyvňuje vnímanie a hodnotenie okolitého sveta postihnutým pacientom.
 • PTJ – Psychoterapeutické jazdenie.

hore

R

 • Rehabilitácia – Znovuuschopňovanie, vo vzťahu k nejakej stratenej funkcii alebo handicapu spôsobenými ochorením.
 • rTMS – Repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia (rTMS) je nová technológia sľubujúca pokrok v liečbe psychických a neurologických porúch. Väčšina dodes publikovaných údajov sa v rámci psychiatrie týka depresie.

hore

S

 • Skupinová psychoterapia – Psychoterapia vykonávaná terapeutom pre skupinu pacientov (do 12 pacientov).

hore

T

 • Terapeutická komunita – Spoločenstvo pacientov spravidla spoločne ubytovaných, ktorí v rámci spoločného liečebného režimu a spoločných skupinových sedení, spoločne pracujú na svojej liečbe.

hore

V

 • Vychádzka – Ošetrujúcim lekárom povolené opustenie areálu nemocnice na niekoľko hodín s cieľom vybaviť si naliehavé osobné záležitosti.

hore