Charakteristika

Psychiatrická nemocnica Hronovce bola zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR podľa zákona SNR č. 174/1989 Zb. dňa 18.12.1990 pod č.j.: 1841/1990 – A/III-6 od 1.1.1991.

Opatrením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 3909/1991-A zo dňa 11.12.1991 sa s účinnosťou od 01.01.1992 zmenil spôsob financovania Psychiatrickej liečebne Hronovce z rozpočtovej na príspevkovú formu.

Ministerstvo zdravotníctva podľa Zákona SNR č. 518/1990 Zb. a Zákona SNR č. 277/1994 Zb. zmenilo dňa 01.02.1995 pod č. 301/1995-A s účinnosťou od 1.3.1995 túto zriaďovaciu listinu takto: Názov – Psychiatrická liečebňa Hronovce, sa mení na názov Psychiatrická nemocnica Hronovce. Predmetom činnosti je poskytovanie špecializovanej ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti pacientom s psychickými chorobami a poruchami. Psychiatrická nemocnica Hronovce je štátnou príspevkovou organizáciou, zriadenou na poskytovanie zdravotníckych služieb, hospodáriaca v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a podľa svojho rozpočtu. Rada nemocnice bola zrušená na základe rozhodnutia ministra zdravotníctva SR č. 1979/1999 zo dňa 14.4.1999, zaslané prípisom č.1083/99/-OPM/KA zo dňa 14.4.1999.

Psychiatrická nemocnica Hronovce je nemocnicou v ktorej sa venujeme liečbe duševných chorôb už viac ako 50 rokov. Pôsobili a pôsobia v nej vynikajúci odborníci. Tradícia psychiatrickej starostlivosti nás zaväzuje k tomu, aby sme nadviazali na svojich predchodcov a neustále zvyšovali kvalitu s cieľom maximálne vyhovieť požiadavkám našich klientov, pacientov, rodinných príslušníkov, spolupracujúcich zdravotníckych zariadení alebo poisťovní. A preto sa Psychiatrická nemocnica v Hronovciach stará o duševné zdravie svojich klientov (pacientov) od jeho ohrozenia až po nápravu vzniknutých škôd. Špecifikom našej práce je longitudinálna a komplexná práca s klientom, kontrolovaná systémom kvality.

Identifikačné údaje

Právná forma: Štátna príspevková organizácia
Štatutárny orgán: riaditeľ nemocnice MUDr. Marek Zelman
IČO: 00607266
DIČ: 2020404694
Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pridelený ÚDZS: P 28247
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č.ú.: 7000286645/8180 - hlavná činnosť
Štátna pokladnica, č.ú.: 7000286696/8180 - vedľajšia činnosť
Názov súboru Popis Súbory na stiahnutie
Zriaďovacia listina 1841/1990-A/III-6 Stiahnuť súbor
Zmena zriaďovacej listiny 301/1995-A Stiahnuť súbor
Zmena zriaďovacej listiny Z41170-2016-OZZAP Stiahnuť súbor
Zmena zriaďovacej listiny S06870-2021-OZZAP-2 Stiahnuť súbor