Zmluvy

V súlade so zákonom o slobode informácií, sú písomné zmluvy, ako aj dodatky k týmto zmluvám, ktoré sa týkajú finančných prostriedkov s ktorými hospodári Psychiatrická nemocnica Hronovce, povinne zverejňované od 1.1.2011 v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

Ostatné zmluvy neuverejnené v Centrálnom registri zmlúv (CRZ), uzatvorené pred 1.1.2011

Názov súboru Popis Súbory na stiahnutie
Zmluvy uzatvorené do 9.7. 2010 Platné a účinné k 9.7.2010 Stiahnuť súbor
Zmluvy uzatvorené do 9.7. 2010 Platnosť zmlúv ukončená v období do 9.7.2010 Stiahnuť súbor
Zmluvy uzatvorené po 1.1. 2000 Dohodnutá čiastka viac ako 500 000 Sk Stiahnuť súbor