Politika kvality

Deklarácia politiky kvality

Spokojný pacient – spokojný zamestnanec – vyrovnaný rozpočet

PNH sa zaväzuje dosahovať a udržiavať vysokú kvalitu služieb, maximalizovať spokojnosť pacientov a rozvoj svojich zamestnancov, pri efektívnom využívaní zdrojov. Preto PNH rozvíja a zdokonaľuje strategické riadenie a manažment kvality na najmodernejších princípoch.

Certifikát