Register ponúkaného majetku

Zoznam ponúkaného majetku Psychiatrickej nemocnice Hronovce ako správcu majetku štátu.

Register ponúkaného majetku štátu (ROPK) je podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov informačným systémom verejnej správy, ktorý spravuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Obsahom registra je evidencia

a) (trvalo) prebytočného nehnuteľného a vymedzeného hnuteľného majetku štátu určeného na:

1. prevod správy iným správcom majetku štátu,

2. predaj v rámci osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie,

b) dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu určeného do nájmu.

Súčasťou registra sú aj informácie o výsledkoch osobitného ponukového konania, elektronickej aukcie (okrem výsledkov vyhlásenia elektronickej aukcie) a ponúk na nájom majetku štátu.

Za vymedzený hnuteľný majetok štátu sa považuje

a) výpočtová a telekomunikačná technika, ak neuplynulo viac ako dva roky od dátumu jej prvého uvedenia do prevádzky; ak nie je zrejmý dátum prvého uvedenia do prevádzky, lehota dvoch rokov plynie od roku výroby tohto hnuteľného majetku štátu,

b) hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje podľa osobitného predpisu,

c) výrobok obranného priemyslu, ktorého obstarávacia cena alebo reprodukčná obstarávacia cena je vyššia ako 10 000 eur,

d) iný hnuteľný majetok štátu ako je uvedený v písmenách a) až c), ktorého obstarávacia cena alebo reprodukčná obstarávacia cena je vyššia ako 10 000 eur a ak neuplynulo viac ako päť rokov od dátumu jeho prvého uvedenia do prevádzky; ak nie je zrejmý dátum prvého uvedenia do prevádzky, lehota piatich rokov plynie od roku výroby tohto hnuteľného majetku štátu.

Register je jediným miestom, kde sa správcovia majetku štátu a záujemcovia môžu dozvedieť o ponúkanom majetku štátu a prejaviť o neho záujem.

Register umožňuje návštevníkom stránky prehľadávať a prezerať predložené ponuky. Zoznam ponúkaného majetku štátu sa zobrazuje v tabuľkovej forme, ktorý sa dá zúžiť na základe špecifikácie hodnôt zadaných do filtrov. Výberom konkrétneho majetku štátu je možné vstúpiť do detailnej ponuky tohto majetku štátu, ktorá obsahuje všetky relevantné informácie.

Na stránke sa taktiež nachádza prihlasovací formulár, ktorý prihláseného návštevníka (návštevníka s platným kontom) oprávňuje využívať výhody vyplývajúce z registrácie, najmä bude mať možnosť registrovať sa na odber notifikácií upozorňujúcich o pridanej ponuke, zodpovedajúcej nastaveným parametrom. Používateľ sa registruje vyplnením formulára:

  • druh záujmovej ponuky (Kúpa nehnuteľného majetku, Kúpa hnuteľného majetku),
  • lokalita a
  • cena

Notifikácií si návštevník môže nastaviť ľubovoľný počet. V prípade, že už o niektorú notifikáciu nemá záujem, môže ju zrušiť.

UPOZORNENIE !
Cenovú ponuku nemožno uplatniť prostredníctvom registra, ale je potrebné obrátiť sa priamo na správcu majetku štátu. Správca majetku štátu je oprávnený prihliadať len na tie ponuky záujemcov, ktorí splnili všetky stanovené podmienky, najmä cenovú ponuku vyjadrili pevnou sumou najmenej vo výške určenej správcom a v určenom čase ju doručili poštou alebo osobne na adresu správcu majetku štátu. Cenová ponuka musí byť (fyzicky) doručená správcovi majetku štátu v zalepenej obálke s označením „Neotvárať“ a s uvedením hesla ponúkaného majetku štátu, a to najneskôr v deň, ktorý pripadá na koniec lehoty na doručovanie ponúk. Správca môže od záujemcov požadovať zloženie finančnej zábezpeky, ktorú si môže ako sankciu ponechať za splnenia podmienok uvedených v zákone NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

Zdroj: ropk.sk