Praktické rady pre pacientov

S kým budete prichádzať do kontaktu?

V prvom rade s Vaším ošetrujúcim lekárom. Ten je zodpovedný za Vašu liečbu a všetky otázky sa snažte prebrať s ním. Najčastejšou príležitosťou k tomu sú komunitné stretnutia pacientov s personálom, malé a veľké vizity a individuálne pohovory. K individuálnemu pohovoru sa treba prihlásiť na vizite alebo komunitnom stretnutí, aby si Váš lekár vedel vyhradiť dostatok času na Váš problém.

Okrem lekára sa budete stretávať s psychológom, ktorý bude pomáhať lekárovi pri zisťovaní príčin Vášho ochorenia a pri Vašej liečbe.

Podobne sa dostanete do kontaktu aj s inými odbornými pracovníkmi v nemocnici – fyzioterapeutmi, rehabilitačnými pracovníkmi, pracovnými terapeutmi, psychoterapeutmi, sociálnymi pracovníkmi. Všetci títo pracovníci sú vysoko kvalifikovaní a špecializovaní na vykonávanie tej – ktorej práce.

Zabezpečenie liečebného režimu a ošetrovateľského procesu má na starosti tím zdravotníckych pracovníkov pod vedením primára a vedúcej sestry oddelenia.

Sociálny pracovník Vám môže pomôcť pri riešení Vašich sociálnych problémov. Sú to otázky zamestnania, pracovnej neschopnosti, finančného zabezpečenia dôchodkového konania, ubytovania, žiadosti o umiestnenie v DSS, následnej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a pod. Kontaktujete sa s ňou na veľkej vizite, alebo v jej pracovni.

Ako sa na psychiatrii lieči?

Príčiny ochorení, ktoré sa u nás liečia môžu byť biologické, psychické aj sociálne. Preto sa používajú všetky tri úrovne liečby.

Každé oddelenie má svoje špecifiká, o ktorých Vás budeme informovať Váš ošetrujúci lekár.

K biologickým druhom liečby patrí užívanie liekov, ovplyvňujúcich psychiku, ktoré sa volajú psychofarmaká. Lieky sa môžu podávať buď vo forme tabletiek, injekcií, infúzií alebo čípkov.

Váš ošetrujúci lekár Vám spravidla podrobne vysvetlí, aký liek užívate a aké sú jeho účinky. Niektoré lieky majú aj nepriaznivé vedľajšie účinky, o ktorých Vás tiež lekár bude informovať. K biologickej liečbe patrí aj liečba rTMS a elektrokonvulziami, nazývanými tiež elektrošoky. Podávajú sa v krátkej narkóze a patria k veľmi účinným spôsobom liečby.

Psychickými príčinami Vašej choroby sa spravidla bude zaoberať psychológ v rámci psychoterapie, ktorá môže byť buď skupinová alebo individuálna. Ide o liečbu psychologickými prostriedkami (slovom, pohybom, umením..) Jej formy sú určené Vaším ochorením. Na oddeleniach, ktoré sa zaoberajú liečbou drogových závislostí, spočíva ťažisko liečby práve v skupinovej psychoterapii.

Niektoré programy počítajú aj so spoluprácou s Vašimi príbuznými, ktorú považujeme tiež za dôležitú.

O sociálnu úroveň liečby sa starajú pracovníci rehabilitácie a socioterapie. Sú to činnosti, ktoré Vám majú pomôcť dostať sa späť do spoločenského života. Do rehabilitácie pacienta zaraďuje na základe jeho zdravotného stavu ošetrujúci lekár na vizite. Vzhľadom k tomu, že psychiatrická liečba trvá často dlho, do Vášho programu zaraďujem aj rôzne zušľachťujúce, rozptyľujúce a športové činnosti. Tieto tiež z väčšej časti zabezpečujú pracovníci fyziatricko – rehabilitačného oddelenia.

Aký je priebeh liečby?

Po prijatí na akútne oddelenie budete v rámci expektačnej fázy najprv vyšetrovaný Vaším lekárom a prípadne psychológom. Odovzdáte svoje šatstvo, doklady, zdravotnú dokumentáciu, zbrane a cennosti, ktoré budú uložené v našom depozite. Budú Vám urobené odbery biologického materiálu (krv, moč…) na biochemické a iné laboratórne vyšetrenia. Možno Vám budú naordinované ďalšie vyšetrenia (röntgenologické, elektroencefalografické, elektrokardiografické a pod.) V tejto fáze spravidla dostávate lieky vo forme injekcií a ste na uzatvorenej časti oddelenia. Znamená to, že nemáte civilné oblečenie, ste v pyžame, nemáte povolený voľný pohyb po areáli a nie ste zaraďovaný do rehabilitačných činností. Toto obdobie akejsi neslobody netrvá spravidla dlhšie ako dva týždne.

Ďalšou fázou je liečba akútnych príznakov.

V tomto čase bývate už spravidla podľa ordinácie Vášho ošetrujúceho lekára zaradený do nejakej rozptyľujúcej činnosti v rámci rehabilitácie (viď odsek o rehabilitácií). Vtedy máte povolený voľný pohyb po areáli nemocnice, podľa režimu oddelenia môžete mať oblečené vlastné šaty, alebo dostanete ústavné tepláky a pracovný odev. Stále ste pod dohľadom zdravotníckeho personálu a spravidla je hodnotená Vaša schopnosť prispôsobiť sa režimu oddelenia. Po zaliečení akútnych príznakov, čo môže trvať od dvoch do šiestich týždňov, sa dostávate do fázy rehabilitácie a doliečovania. Ste zaraďovaný do pracovnej skupiny, kde môžete pracovať samostatnejšie, chodievate do naordinovaných psychoterapeutických skupín. Máte povolený voľný pohyb po zariadení. Prítomnosť príznakov a Vaša schopnosť prispôsobenia je stále hodnotená. V prípade potreby ste preradený na doliečovacie oddelenie dlhodobej liečby, ktoré slúži na stabilizáciu dosiahnutej úrovne liečby Vášho ochorenia.

Aké sú Vaše práva?

 • K Vašim základným právam patrí poznať meno pracovníka, s ktorým jednáte.
 • Musí Vám byť poskytnuté vysvetlenie, akú liečbu dostávate a aké vyšetrenie je pre Vás potrebné.
 • Máte právo na kvalitnú liečbu na úrovni súčasných vedeckých poznatkov o Vašej chorobe.
 • Máte právo na stravu päťkrát denne podľa nemocničného diétneho systému. Pri problémoch so stravovaním sú Vám k dispozícii služby diétnej sestry, či iného pracovníka oddelenia liečebnej výživy, ktorí môžu poskytnúť patričné vysvetlenie.
 • Máte právo dostávať a odosielať poštu, prijímať návštevy vo vyhradenom čase, pokiaľ taká návšteva nebude zhoršovať Váš zdravotný stav.
 • Máte právo na sťažnosti.
 • Máte právo na to, aby ste boli denne kontrolovaný svojím ošetrujúcim lekárom (spravidla na malej vizite alebo komunitnom stretnutí) a dvakrát týždenne primárom oddelenia (spravidla na veľkej vizite.)

Návštevy

Návštevy sú spravidla v návštevných hodinách. Návštevy mimo návštevných hodín sú možné, ale je ich treba dohodnúť s ošetrujúcim lekárom, aby pacient nebol rušený v terapeutických aktivitách.

Priepustky a vychádzky

Keďže PN preberá počas hospitalizácie zodpovednosť za Váš zdravotný stav, musí mať personál prehľad o Vašom pohybe. Opustenie oddelenia, aj opustenie areálu je viazané buď na prítomnosť člena terapeutického tímu (konziliárne vyšetrenia, spoločné vychádzky), alebo udelenie individuálnej vychádzky, či priepustky.

V závislosti od Vášho zdravotného stavu, môžete v prípade zdôvodnenej potreby na niekoľko hodín opustiť areál nemocnice, aby ste si mohli vybaviť naliehavé osobné záležitosti. Toto opustenie nemocnice na niekoľko hodín sa nazýva vychádzkou a rozhoduje o nej Váš ošetrujúci lekár.

Na overenie, či je liečba úspešná a aby sa urýchlila Vaša psychická rehabilitácia, je možné po zvážení okolností a v závislosti od typu oddelenia, uvoľniť Vás na priepustku . Priepustkou sa rozumie opustenie nemocnice na dlhšiu dobu, najviac však na 48 hodín. O udelení priepustky rozhoduje primár oddelenia na veľkej vizite.

Päťdňová rehabilitačná (probatórna) priepustka, sa dáva pacientovi spravidla pred definitívnym prepustením a je ju možné udeliť iba raz za celú hospitalizáciu. O päťdňovej priepustke rozhoduje primár oddelenia na návrh ošetrujúceho lekára na veľkej vizite.

Sťažnosti

Máte právo sťažovať sa na jednanie personálu, na kvalitu stravy, na spôsob liečby. Väčšina problémov sa dá vyriešiť na komunitnom stretnutí s personálom a na veľkých či malých vizitách.

Pokiaľ neuspejete tak možno sťažnosť smerovať ústne alebo písomne k priamemu nadriadenému (vrchná sestra, primár oddelenia) člena ošetrovacieho tímu, na ktorého sa chcete sťažovať.

Aké sú Vaše povinnosti?

Tým, že ste súhlasili s liečbou preberáte na seba povinnosť dodržiavať liečebný režim, rešpektovať rady a nariadenia personálu, užívať lieky, ktoré Vám boli naordinované, dodržiavať nariadené diétne stravovanie, zúčastňovať sa vizít a naordinovaných aktivít (vrátane liečby prácou, nechať si urobiť vyšetrenie, ktoré Vám bolo naordinované.

V celej psychiatrickej nemocnici nesmiete užívať iné lieky, iba tie, ktoré máte naordinované svojím lekárom, v celom areáli je zakázané piť akékoľvek alkoholické nápoje vrátane piva a užívať nelegálne drogy.

V PN Hronovce je fajčenie zakázané. Výnimočne možno fajčiť iba vo vybraných priestoroch.

Každé oddelenie má vypracovaný svoj vlastný liečebný režim s ktorým budete oboznámený. Tiež budete oboznámený so systémom hodnotenia.

V prípade, že ste s liečbou nesúhlasili, ale táto liečba je potrebná, nahlási sa Váš nesúhlas v súlade s príslušnými zákonnými opatreniami miestne príslušnému súdu, ktorý rozhodne o Vašom pobyte v PN. V prípade, že súd rozhodne o Vašom nútenom pobyte, bude spravidla expektačné obdobie trvať dlhšie a dohľad personálu bude dôslednejší.

Ak ste sa dostali do PN na základe rozhodnutia súdu o ochrannej psychiatrickej, sexuologickej, protialkoholickej alebo protitoxikomanickej liečbe máte obmedzenú možnosť udeľovania priepustiek a vychádzok. O zmene tejto liečby zásadne vždy rozhoduje súd na verejnom pojednávaní.

Psychiatrická nemocnica Vám poskytne osobné a hygienické potreby, pracovný odev, obuv, ochranné pracovné prostriedky, prípadne iné šatstvo. Za požičanie a udržiavanie týchto vecí, ktoré nespadajú pod náklady na liečbu v užšom slova zmysle, nemocnica účtuje paušálny poplatok podľa aktuálneho cenníka.

Aké spôsoby rehabilitácie sú u nás k dispozícií?

Základom psychiatrickej rehabilitácie je liečba prácou.

Pre túto aktivitu Vám ponúkame viacero možností:

 • V rehabilitačných dielňach sa môžete učiť šiť, vyšívať rôznymi technikami, pliesť, háčkovať, pracovať so šúpolím, sadrou, modulitom, kožou, piecť, modelovať, maľovať.
 • Ponúkame tiež prácu s drevom pri výrobe hračiek, rámov, ďalej prácu s rôznym prírodným materiálom.
 • Môžete sa učiť pestovať kvety a viazať z nich kytice.
 • Môžete byť zaradený do pracovných skupín pri údržbe a úprave areálu.

Za dôležitú zložku psychickej rehabilitácie považujeme rekreačné a športové aktivity, pri ktorých sa môžete venovať jogovému cvičeniu, cvičeniu pri hudbe, cvičeniu vo fitnescentre. Máte možnosť zahrať si tenis, stolný tenis, volejbal, nohejbal a ak je dostatočný počet záujemcov i futbal.

V rámci zušľachťujúcich a rozptyľujúcich aktivít si môžete v rehabilitačných priestoroch prečítať dennú tlač, časopisy, knihy a podľa Vášho záujmu, eventuálne pozrieť vybranú videoprojekciu.

Pre potešenie a liečebné využitie chováme rôzne zvieratká – pávy, králiky, psov, kamerunské kozičky, medvedíky čistotné, jelene, lamy, osly a kone. Svoj voľný čas môžete tráviť ich pozorovaním, alebo pomáhať pri ich ošetrovaní. Na ordináciu ošetrujúceho lekára môžete byť zaradený do hipoterapie (liečebného jazdenia na koni) alebo psychoterapeutického jazdenia. Nemocnica je v peknom prírodnom prostredí južného Pohronia. Parková úprava areálu, vysadeného krásnymi kríkmi a drevinami z arboréta v Mlyňanoch iste uspokojí Vaše estetické cítenie. Často chodíme s našimi pacientmi za priaznivého počasia na vychádzky do lužných lesov pešo alebo na našich koníkoch.

Naša nemocnica poskytuje nadštandardné služby, ponuku ktorých nájdete v Katalógu poskytovaných služieb na každom pracovisku.

Kolektív rehabilitačného oddelenia pripravuje pre Vás a spolu s Vami rôzne spoločenské podujatia, posedenia pri hudbe, diskotéky, posedenia pri vatre. Vaše literárne a hudobné produkcie spríjemnia veľa popoludní, keď v sebe môžete odhaliť netušené nadania a schopnosti.

Vaše náboženské potreby sa môžu realizovať pri týždenných stretnutiach s r. kat. a ev. a. v. kňazom, pri bohoslužbách a iných stretnutiach. Z tohto množstva činností Vám určite niektoré zaujmú tak, že si tento záujem odnesiete aj domov, nielen vo forme poznatkov a dojmov, ale aj v materiálnej forme, keď si môžete svoje výrobky, prípadne výrobky Vašich spolupacientov za symbolickú cenu kúpiť.

Aby Váš pobyt u nás bol príjemnejší, ponúkame Vám možnosť nákupov v miestnom bufete, kadernícke a holičské služby, telefonovanie a máte možnosť prednostne využiť kníhviazačské služby a agroturistické možnosti ponúkané našou cestovnou kanceláriou Aesculap. Harmonogramy a otváracie hodiny jednotlivých aktivít sa dozviete na oddelení z vývesiek a od zdravotníckych pracovníkov.