Podnety a sťažnosti

V rámci snahy o čo najkvalitnejšie poskytovanie našich služieb s dodržaním moderných odborných psychiatrických a ošetrovateľských štandardov, zásad profesionálnej etiky, spôsobov komunikácie rešpektujúcich ľudskú dôstojnosť a maximalizácie pohodlia našich pacientov, ich príbuzných i všetkých návštevníkov našej nemocnice, radi privítame Vaše podnety na zlepšenie našej práce. Samozrejme radi privítame aj prípadne pozitívne spätné väzby na to, čo sa Vám u nás páčilo.

Svoj názor môžete v prvom rade vyjadriť vyplnením dotazníka spokojnosti, ktorý dostanete pri ukončení hospitalizácie od sociálnej sestry. Tento prosím vhoďte do zriadených schránok pred oddeleniami. Všetkými sa budeme zaoberať.

Pre zjednodušenie podávania podnetov sme pre Vás pripravili aj on-line formuláre. Všetky z nich sa dajú vyplniť aj anonymne, no ak chcete byť o riešení podania informovaný, je potrebné vyplniť (nepovinné) kontaktné údaje. Všetky informácie sú automaticky zasielané na Odbor kontroly, petícií a sťažností Psychiatrickej nemocnice Hronovce a jej riaditeľovi.

Podnet na zlepšenie práce

V prípade, že sa Vám u nás niečo nepáčilo či naopak páčilo, vyplňte prosím formulár Podnet na zlepšenie práce.

Sťažnosť na poskytovavnie zdravotnej starostlivosti

Ak nie ste spokojní s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou v našej nemocnici, máte dve možnosti. Prvá z nich je požiadať nás o nápravu, respektíve o prešetrenie podnetu – slúži na to formulár Sťažnosť na poskytovavnie zdravotnej starostlivosti. Ak však v tomto prípade chcete byť informovaní o detailnom výsledku šetrenia, ktoré prakticky vždy obsahuje informácie o zdravotnom stave pacienta, budeme potrebovať aby ste preukázali, že ste osobou, ktorej sa vec týka alebo jej splnomocneným zástupcom. Inak Vás budeme môcť informovať len v zmysle či bol podnet vyhodnotený ako oprávnený a o prípadných prijatých nápravných opatreniach.

Druhou možnosťou je požiadať o dohľad nad správnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Postup a kompetencie úradu nájdete na ich stránke.

Sťažnosť na správanie personálu

Ak ste neboli spokojní so správaním niekoho z nášho personálu, vyplňte prosím formulár v časti Sťažnosť na správanie personálu. Vyšším orgánom kompetentným riešiť neprofesionálne správanie lekárov, sestier či iných zdravotníckych pracovníkov sú profesné komory – pre lekárov Slovenská lekárska komora, pre sestry Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

Nahlásenie korupcie

Ak máte podozrenie na korupčné správanie, slúži na to formulár Nahlásenie korupcie. Postup pri spracovávaní takéhoto podania je určený internou smernicou SM-24 SMK_rev 01

Podozrenie na korupčné správanie môžete samozrejme nahlásiť aj nášmu zriaďovateľovi Ministerstvu zdravotníctva, ktorý pre to má vytvorenú emailovú adresu korupcia a tiež orgánom činným v trestnom konaní.