Zakladné informácie – evidencia sťažností

Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu – evidencia sťažností

Prevádzkovateľ: Psychiatrická nemocnica Hronovce, ul. Dr. Jána Zelenyáka 65, Hronovce, Slovenská republika, IČO: 00607266.

Zodpovedná osoba: Mgr. Milan Zelina, adresa na doručovanie písomností je totožná s adresou sídla nemocnice. Elektronická adresa je: gdpr@pnh.sk.

Účel a právny základ spracúvania: Účelom spracúvania osobných údajov je príjem, evidencia a prešetrenie sťažností od dotknutých osôb.

Osobné údaje a údaje sa spracúvajú podľa zákona  č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dotknuté osoby: FO a ich osobné údaje

Príjemcovia osobných údajov: Údaje sa poskytujú  a sprístupňujú  oprávneným zamestnancom našej nemocnice. Ak si to vyžaduje povaha sťažnosti, môžu sa tieto údaje sprístupniť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ministerstvu zdravotníctva či orgánom činným v trestnom konaní.  Osobné údaje nebudú zverejnené ani nebudú poskytnuté tretím osobám.

Doba uchovávania osobných údajov

Nemocnica zabezpečí bez zbytočného odkladu likvidáciu osobných údajov  po uplynutí zákonom stanovenej doby, v  súlade s registratúrnym plánom nemocnice.

Osobné údaje dotknutých osôb sa nezverejňujú a neprenášajú do tretích krajín.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov voči nemocnici tieto práva:

 1. V súlade s ochranou jej dôstojnosti,  právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Právo na to, aby nemocnica opravila jej nesprávne osobné údaje a aby doplnila jej neúplné osobné údaje.
 2. Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali ak nepodliehajú iným zákonným požiadavkám.
 3. Právo na to, aby nemocnica obmedzila spracúvanie jej osobných údajov, ak:
  • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,
  • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia
 4. Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla nemocnici, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 5. Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov zo strany nemocnice, ktoré sa jej týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
 6. Právo namietať a odmietnuť poskytnutie osobných údajov na ktoré sa nevzťahuje zákonná povinnosť spracovania.
 7. Právo na zachovanie mlčanlivosti o všetkých osobných údajoch, ak v prípadoch ustanovených osobitným predpisom nie je oprávnená osoba zbavená tejto mlčanlivosti.
 8. Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.
 9. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, zákonnosť spracúvania jej osobných údajov môže odsúhlasiť len jej zákonný zástupca.
 10. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, môže uplatniť osoba blízka.
 11. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo písomne na adrese sídla nemocnice alebo na elektronickej adrese gdpr@pnh.sk.
 12. Dotknutá osoba, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa ust. § 100 zákona  č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Povinnosti dotknutej osoby

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov tieto povinnosti voči nemocnici:

 1. Poskytnúť pravdivé osobné údaje nevyhnutné pre mzdovú a personálnu agendu v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska.
 2. Súhlas dotknutej osoby na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov  sa nevyžaduje.

Odvolanie súhlasu

Spracovanie Vašich osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Súhlas na spracovanie osobných údajov je vždy vydaný za konkrétnym účelom. Osobné údaje sa nemôžu používať na iný účel ako účel vymedzený v súhlase. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje odstránime z našej databázy.