Etický kódex

Psychiatrická nemocnica Hronovce je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou na poskytovanie zdravotníckych služieb. Predmetom činnosti je poskytovanie špecializovanej ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti pacientom s psychickými chorobami a poruchami.

Účelom kódexu je stanoviť a podporovať základné zásady a pravidlá správania sa zamestnancov Psychiatrickej nemocnice Hronovce (ďalej len „PNH“), ktoré je každý zamestnanec povinný ctiť, dodržiavať a vytvárať tak základ pre budovanie a udržiavanie dôvery verejnosti, najmä v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti. Jeho cieľom je vytvoriť príjemné a bezpečné prostredie pre liečbu ľudí s duševnými poruchami, ktoré rešpektuje individuálne potreby každého človeka.

Rozsah platnosti

Etický kódex sa vzťahuje na všetkých zamestnancov PNH. Prístup k dôverným informáciám (identita pacientov, jeho osobných údajov, resp. správania v rámci liečby, pobytu v nemocnici) sa vzťahuje na všetkých zamestnancov PNH. Bol prerokovaný a odsúhlasený manažmentom PNH a zástupcami odborovej organizácie pri PNH. Etický kódex je zverejnený v elektronickej podobe na internetovej stránke PNH.

Preambula

Kódex ako základná etická norma správania sa zamestnancov, nadväzuje na práva a povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a etickými princípmi. Kódex predstavuje isté vyjadrenie celkovej filozofie organizácie. Je to filozofia slušnosti, korektného prístupu, ale aj profesionálneho citu a osobnej zodpovednosti každého zamestnanca.

PNH vytvára svojim zamestnancom dôstojné podmienky pre riadny výkon ich povinností. Svojim zamestnancom, pacientom i verejnosti poskytuje informácie v maximálnej možnej miere, samozrejme v súlade s platnými právnymi predpismi.

Poslanie kódexu etického správania

Etický kódex je jednotným štandardom pravidiel a noriem správania sa PNH a jeho zamestnancov, vo vnútri organizácie medzi jej zamestnancami na všetkých úrovniach a vo vzťahu k externému prostrediu organizácie – k pacientom, ich príbuzným, k obchodným partnerom, predstaviteľom štátnej a verejnej správy, občianskym združeniam, záujmovým skupinám, všetkým občanom Slovenskej republiky.

Rozsah pôsobnosti

 1. Etický kódex je jedným zo základných dokumentov PNH. Vzťahuje sa na všetkých zamestnancov ako aj na ďalšie fyzické osoby konajúce v mene PNH.
 2. Povinnosťou všetkých zamestnancov PNH v akomkoľvek pracovnoprávnom vzťahu je dodržiavať tento Etický kódex, konať v jeho súlade a zároveň aj požadovať všetky spolupracujúce tretie strany, vrátane externých poradcov, dodávateľov a  iných obchodných partnerov, aby rešpektovali zásady Etického kódexu.
 3. Všetci zamestnanci PNH sú povinní zachovávať vysoký morálny štandard v obchodnom a pracovnom správaní, vytvárať pracovné prostredie dôvery a úcty.
 4. Každý zamestnanec ako aj každá fyzická osoba, konajúca v mene PNH musí byť oboznámená s Etickým kódexom.

Dôvernosť informácií

Zásadou PNH je zabezpečiť dôverné zaobchádzanie s finančnými, prevádzkovými a inými informáciami a zabraňovať zneužívaniu informácií získaných zamestnancami organizácií počas trvania pracovného pomeru, informácie ostávajú dôverné aj po ukončení pracovného pomeru. Nelegálne využitie dôverných a strategických informácií organizácie zo strany zamestnancov sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny a môže mať za následok ukončenie pracovného pomeru. To neplatí pre poskytnutie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.

Vzťahy s obchodnými partnermi

 1. Čestný a korektný prístup voči obchodným partnerom je predpokladom úspešného a trvalého obchodného vzťahu.
 2. Správanie vo vzťahu k partnerom je diskrétne, zdvorilé, bez akéhokoľvek zvýhodňovania, predsudkov a diskriminácie. PNH sa zaväzuje používať iba legitímne obchodné metódy a informácie získané od obchodného partnera alebo klienta považuje za dôverné.
 3. Zamestnanci PNH, ani ich priami rodinní príslušníci nesmú prijať od obchodných partnerov žiadne peňažné dary alebo iné provízie.
 4. PNH môže prijať sponzorský dar len na základe darovacej zmluvy alebo sponzorstva, ktoré musí byť v súlade s internými predpismi PNH.
 5. Brať dary alebo sponzorstvo samostatne, bez potvrdenia, je v PNH neprípustné a podľa zákona trestné.
 6. Zamestnávateľ ani zamestnanec neprijíma za odbornú a zdravotnú starostlivosť o pacienta žiadne dary, služby, pozornosti alebo iné výhody.

Základné princípy správania sa zamestnancov

 1. Zamestnanec pri plnení svojich úloh postupuje nestranne a transparentne. Rozhoduje na základe riadne a objektívne zisteného skutkového stavu veci, pričom dôsledne dbá na rovnosť účastníkov tak , aby nedochádzalo k ujmám na ich právach a oprávnených záujmoch a vyhýba sa konaniu, ktoré by mohlo ohroziť dôveru verejnosti v nestrannosť a objektivitu rozhodovania.
 2. Zamestnanec udržiava sám vysokú mieru svojej pracovnej aktivity. Ak sa nachádza v osobnej situácii, ktorá obmedzuje jeho plnohodnotný pracovný výkon, môže požiadať zamestnávateľa o sprostredkovanie psychologickej, psychiatrickej či inej odbornej pomoci v rámci kapacít PNH alebo aj mimo nej.
 3. Postoje a konanie zamestnanca sú politicky nezávislé. Postoje v práci nesmú odrážať jeho politickú príslušnosť alebo sympatiu. Postoje v súkromí nesmú spochybňovať jeho politickú nezávislosť v pracovných veciach.
 4. Zamestnanec je povinný plniť svoje úlohy čestne, svedomito a zodpovedne, v dobrej viere a v zhode s poslaním organizácie. Výkon práce musí byť spojený s maximálnou mierou slušnosti, porozumenia a ochoty. Voči verejnosti vystupuje zdvorilo a s úctou. Ak sa stretne s vulgárnymi prejavmi, urážkami či agresívnym správaním v spojitosti s prejavmi ľudí s duševnou poruchou, musí konať profesionálne v zmysle príslušných štandardov.
 5. Zamestnanec vyjadruje svoj vzťah k pacientom, ich príbuzným a k ostatnej verejnosti predovšetkým kvalitou svojej práce a spôsobom svojho správania. Zamestnanec sa musí správať tak, aby sa v rámci svojich pracovných i mimopracovných aktivít vyvaroval znevažovaniu či diskriminácii alebo naopak protežovaniu pacientov, ostatných zamestnancov i iných ľudí na základe:
  • pohlavia
  • etnickej, rasovej príslušnosti či jazyka
  • sexuálnej orientácie
  • náboženského vyznania
  • rodinného alebo partnerského vzťahu
  • psychosociálneho postihnutia
  • somatického či zmyslového postihnutia
  • akéhokoľvek iného postihnutia
  • sociálneho stavu či povesti
  • veku a rozumovej vyspelosti
  • majetku či spoločenského postavenia
 6. Zamestnanec už svojim zovňajškom vyjadruje úctu k pacientom a svojmu povolaniu, na pracovisku sa pohybuje upravený, v predpísanom odeve podľa pracovného zaradenia a na viditeľnom mieste nosí menovku.
 7. Pri komunikácii s pacientmi, ich príbuznými alebo ďalšími osobami sa zamestnanec predstaví, rovnako to platí i pri telefonickej či elektronickej komunikácii.

Spolupráca a vzťahy medzi zamestnancami

 1. Zamestnanec svojim konaním a vzťahmi k spolupracovníkom vytvára dobrú klímu na pracovisku, založenom na spolupráci, úcte, dôvere a solidarite.
 2. Zamestnanec si váži a ochraňuje dôstojnosť a súkromie spolupracovníkov.
 3. Zamestnanci svojim správaním vytvárajú korektné a súdržné pracovné prostredie. Zdravotnícki a nezdravotnícki pracovníci nemôžu existovať jeden bez druhého, preto sa navzájom ctia a rešpektujú.
 4. Vedúci zamestnanec okrem toho:
  • je vzorom správania, prístupov a konania pre spolupracovníkov
  • podporuje rozvoj schopnosti svojich spolupracovníkov
  • spravodlivo oceňuje spolupracovníkov podľa ich výkonu
  • je otvorený k pripomienkam spolupracovníkov.

Konflikt záujmov

 1. Zamestnanec koná vždy vo verejnom záujme. Nepripustí, aby došlo ku konfliktu  jeho osobných, súkromných záujmov s jeho postavením zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme. Jeho povinnosťou je vyhnúť sa takému konfliktu a zároveň predchádzať situáciám, ktoré môžu vyvolať podozrenie z konfliktu záujmov.
 2. Zamestnanec sa nezúčastňuje žiadnej činnosti nezlučiteľnej s riadnym výkonom jeho pracovných povinností.

Dary a iné výhody

 1. Zamestnanec nevyžaduje  ani neprijíma dary, úsluhy, pozornosti a iné výhody, ktoré by mohli ovplyvniť jeho rozhodovanie a profesionálny prístup vo veci, alebo ktoré by bolo možné považovať za odmenu za prácu, ktorá je jeho povinnosťou.
 2. Zamestnanec nepripustí, aby sa v súvislosti s plnením zverených úloh dostal do pozície, v ktorej je zaviazaný oplatiť preukázanú službu alebo výhodu, ktorá ho zbavuje nestrannosti v rozhodovaní.
 3. Zamestnanec je povinný i v súkromnom živote vyhnúť sa takémuto správaniu a činnostiam, ktoré by mohli znížiť dôveru v nestranný výkon práce vo verejnom záujme, alebo zadať príčinu k nátlaku na zamestnanca v dôsledku jeho konania, ktoré je v rozpore s právnymi predpismi alebo etickými normami.
 4. Zamestnanec môže prijímať sponzorstvo za účelom účasti na vzdelávacích aktivitách v zmysle platnej legislatívy.

Zneužitie úradného postavenia

 1. Zamestnanec nezneužíva výhody plynúce z postavenia, ani informácie získané pri plnení úloh na získanie akéhokoľvek majetkového, či iného prospechu.
 2. Zamestnanec neponúka ani neposkytuje žiadnu výhodu vyplývajúcu z jeho služobného postavenia.
 3. Zamestnanec si neprivlastní pre vlastnú potrebu a prospech žiadne zdroje, majetok, či finančné prostriedky nemocnice a vedome neprispeje k tomu, aby to urobil niekto iný.

Všeobecné povinnosti zdravotníckeho pracovníka

Poslaním zdravotníckeho pracovníka je vykonávať zdravotnícke povolanie svedomito, statočne, s hlbokým ľudským vzťahom k človeku.

 1. Stavovskou povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je profesionálna starostlivosť o zdravie jednotlivca a spoločnosti v súlade so zásadami ľudskosti, v duchu úcty k ľudskému životu od jeho počiatku až do konca s rešpektovaním dôstojnosti ľudského jedinca.
 2. Povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je zachovávať život, chrániť, podporovať a obnovovať zdravie, predchádzať chorobám, mierniť utrpenie bez ohľadu na národnosť, rasu, vierovyznanie, sexuálnu orientáciu, politickú príslušnosť, spoločenské postavenie, morálnu či rozumovú úroveň a povesť pacienta.
 3. Zdravotnícky pracovník pri výkone svojho povolania postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 4. Povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je byť za všetkých okolností vo svojich profesionálnych rozhodnutiach nezávislý, zodpovedný a spoľahlivý.
 5. Zdravotnícky pracovník pomáha pacientom uplatňovať právo slobodného výberu zdravotníckeho pracovníka v rámci kompetencií vedúceho pracovníka.

Zdravotnícky pracovník a výkon jeho povolania

 1. Zdravotnícky pracovník v rámci svojej odbornej spôsobilosti a kompetencie vykonáva preventívne výkony, diagnostické výkony a liečebné výkony spôsobom zodpovedajúcim súčasným poznatkom vedy.
 2. Zdravotnícky pracovník plní svoje povinnosti aj v situáciách verejného ohrozenia a pri katastrofách prírodnej alebo inej povahy.
 3. Od zdravotníckeho pracovníka nemožno vyžadovať taký výkon alebo spoluúčasť na ňom, ktorý odporuje jeho svedomiu, okrem prípadov na ochranu života, zdravia alebo práv pacienta.
 4. Zdravotnícky pracovník nesmie predpisovať a podávať lieky, od ktorých vzniká závislosť, alebo také lieky, ktoré majú účinky dopingu na iné ako liečebné účely.
 5. Zdravotnícky pracovník, ktorý vykonáva povolanie, je povinný dbať o svoj odborný rast a sústavne sa vzdelávať.
 6. Zdravotnícky pracovník je povinný pri výkone povolania primerane chrániť zdravotnú dokumentáciu pred neoprávnenou zmenou, zničením alebo zneužitím.
 7. Zdravotnícky pracovník nesmie sám alebo po dohovore s inými ordinovať neúčelne diagnostické, liečebné ani iné výkony.
 8. Pri predpisovaní a odporúčaní liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín sa zdravotnícky pracovník nesmie riadiť komerčnými hľadiskami, ale výlučne poznatkami lekárskej vedy, profesionálnym úsudkom, svojim svedomím a potrebou pacienta.

Zdravotnícky pracovník a pacient

 1. Zdravotnícky pracovník si vo vzťahu k pacientovi plní svoje profesionálne povinnosti.
 2. Zdravotnícky pracovník sa k pacientovi správa korektne, s pochopením, s rešpektovaním intimity, s trpezlivosťou a nezníži sa k hrubému alebo nemravnému konaniu. Zdravotnícky pracovník rešpektuje pacienta ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami i povinnosťami vrátane zodpovednosti za svoje zdravie.
 3. Zdravotnícky pracovník nesmie napomáhať porušovaniu cti a dôstojnosti človeka, alebo sa na takomto procese zúčastňovať.
 4. Zdravotnícky pracovník je povinný v rozsahu svojich kompetencií zrozumiteľným spôsobom poučiť pacienta alebo jeho zákonného zástupcu o charaktere ochorenia, zamýšľaných diagnostických a liečebných postupoch, vrátane rizík o uvažovanej prognóze a o ďalších dôležitých okolnostiach, ktoré môžu nastať v priebehu diagnostiky a liečby.
 5. Zdravotnícky pracovník je povinný získať informovaný súhlas pacienta, jeho zákonného zástupcu alebo splnomocneného zástupcu pred poskytnutím nezvratného zdravotníckeho výkonu.
 6. Zdravotnícky pracovník nijakým spôsobom nesmie zneužiť dôveru a závislosť pacienta. Všetky informácie získané pri výkone povolania sú dôverné počas života pacienta, ako aj po jeho smrti. A to aj po skončení pracovného pomeru zamestnanca.

Vzťahy medzi zdravotníckymi pracovníkmi

 1. Základom vzťahov medzi zamestnancami je vzájomné uznávanie jednotlivých zdravotníckych profesií, čestné, slušné a spoločensky korektné správanie spolu s kritickou náročnosťou, rešpektovaním kompetencií a priznaním práva na odlišný názor.
 2. Zdravotnícki pracovníci, ktorí súčasne alebo následne vyšetrujú, liečia alebo ošetrujú toho istého pacienta, vzájomne spolupracujú.
 3. Zdravotnícki pracovníci sú povinní požiadať ďalšieho zdravotníckeho pracovníka o konzílium vždy, keď si to vyžadujú okolnosti a pacient s tým súhlasí. Majú právo navrhnúť osobu konzultanta. Závery konziliárneho vyšetrenia majú byť dokumentované písomne a je povinnosťou informovať o nich pacienta s osobitným dôrazom v prípadoch, keď sa názory zdravotníckych pracovníkov rôznia.
 4. Zdravotnícki pracovníci nesmú poskytovať zdravotnú starostlivosť za prítomnosti osoby, ktorá nie je zdravotníckym pracovníkom. Výnimkou uvedených zásad je osoba, ktorá zdravotníckemu pracovníkovi umožňuje poskytnúť prvú pomoc, alebo taká osoba, ktorá sa v zdravotníckom zariadení vzdeláva, a ďalšia osoba, s ktorej prítomnosťou pacient súhlasí. Vzhľadom na charakter práce v PNH však môže ošetrujúci lekár nesúhlasiť s prítomnosťou ďalších osôb, aj napriek súhlasu pacienta ak to ohrozuje jeho zdravotný stav.
 5. Zdravotnícky pracovník nesmie podporovať činnosť nezdravotníckeho pracovníka vykonávajúceho činnosť, ktorú môže vykonávať len zdravotnícky pracovník.

Oznamovacia povinnosť

 1. Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému:
  • prípady konfliktu záujmov, resp. nemožnosti vyhnúť sa konfliktu záujmov
  • ak je požiadaný, aby konal v rozpore s právnymi predpismi, alebo etickým kódexom
  • zistenia, straty alebo poškodzovania verejného majetku
  • zistenia alebo podozrenia z podvodného alebo korupčného konania
  • ponúknutie akýchkoľvek výhod, ktoré by mohli mať nežiaduci vplyv na jeho rozhodovanie a výkon funkcie

Záverečné ustanovenia

 1. Tento etický kódex nenahrádza pracovný poriadok PNH, avšak je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Je doplnkovým materiálom ku všetkým interným predpisom pracovnoprávneho charakteru PNH.
 2. Etický kódex nadobúda účinnosť dňom 15.10.2021

 

V Hronovciach, dňa 15.10.2021

Dezider Juhász
Predseda odborovej organizácie

MUDr. Marek Zelman
riaditeľ PN Hronovce