Aktuálne informácie

Oznam

Uverejnené: 16.3.2020

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu na hospitalizáciu prijímame len neodkladné stavy. Pokiaľ nie je nevyhnutná osobná konzultácia a je potrebný len predpis liekov, lieky Vám budú predpísané elektronicky u svojho ambulantného psychiatra.

Zákaz návštev

Uverejnené: 9.3.2020

Vedenie  nemocnice Vám oznamuje, ze na základe rozhodnutia  hlavného hygienika  SR platí  od 6.3.2020  až do odvolania v súvislosti  s ochorením COVID-19   ZÁKAZ NÁVŠTEV

Oznam

Uverejnené: 5.3.2020

V súvislosti s výskytom ochorenia koronavírus je potrebné dodržiavať preventívne opatrenia: Umývať si ruky často mydlom a vodou, najmenej 20 sekúnd, prípadne použiť alkoholový dezinfekčný prostriedok na ruky. Nedotýkať sa očí, nosa a úst, aby sa vírus nepreniesol rukami. Zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a vhodiť ju do koša. Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí […]

Voľné pracovné miesta

Uverejnené: 2.3.2020

Naša nemocnica prijme do TPP lekárov a sestry. Viac info

Zmeny v cenníku poskytovaných služieb

Uverejnené: 28.2.2020

Oznamujeme pacientom, že od 1.3.2020 nadobudne platnosť nový cenník poskytovaných služieb našej nemocnice. https://pnh.sk/pre-pacientov/cennik-sluzieb

Informačná brožúra v troch jazykoch

Uverejnené: 11.11.2019

Každý pacient má právo na informácie o poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Tieto informácie musia byť prístupné v čo najzrozumiteľnejšej podobe. Preto si s potešením dovoľujeme oznámiť, že v rámci ďalšieho skvalitňovania našich služieb a ich približovania k potrebám každého pacienta sa nám podarilo rozšíriť informačnú brožúru okrem slovenskej a maďarskej verzie i o jej rómsku jazykovú […]

Odborná prax pre študentov psychológie 2019/2020

Uverejnené: 30.9.2019

Výkon odbornej praxe /ďalej len „prax“/ v odbore psychológia určenej pre študentov denného štúdia jednoodborovej psychológie je možný i v tomto akademickom roku. V záujme zabezpečenia organizácie výkonu (absolvovania) odbornej praxe by sme Vás chceli oboznámiť s nasledovnými podmienkami. Prax je možné realizovať v priebehu septembra až júna z kapacitných dôvodov maximálne pre dvoch študentov za mesiac, pričom každý zo študentov má […]

Kroky realizované na elimináciu rizík v záujme zvýšenia bezpečnosti pacienta v Psychiatrickej nemocnici Hronovce

Uverejnené: 31.5.2019

Riziká súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pacienta a spôsob ich kontroly a hodnotenia úrovne ich eliminácie. V PN Hronovce sme počnúc rokom 2016 v rámci dlhoročne implementovaného systému manažérstva kvality (a ako jeho integrálnej súčasti – manažmentu rizík) s prihliadnutím na špecifiká psychiatrického pracoviska – psychiatrickej nemocnice – uskutočnili posúdenie stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pacienta ako aj možných negatívnych […]

Návštevy povolené

Uverejnené: 1.2.2019

Dnešným dňom – 1.2.2019 sa ruší zákaz návštev v Psychiatrickej nemocnici Hronovce

Čo je Art brut

Uverejnené: 17.9.2018

Termín art brut pochádza z francúzštiny a dal by sa preložiť ako „umenie v surovom stave“. Toto označenie zaviedol v 40. rokoch 20. storočia maliar Jean Dubuffet (1901 – 1985. Pod pojmom art brut rozumieme žánrovo nezaraditeľnú tvorbu umelcov. Často sa jedná o ľudí s psychickými poruchami alebo mentálnym postihnutím, prípadne väzňov a pod. Autori art brut sa vyznačujú autenticitou, originalitou, […]