Vízia a poslanie

Vízia

Zdravotnícke zariadenie, ktoré sa popri stacionárnej (ústavnej) starostlivosti orientuje aj na komunitnú psychiatrickú starostlivosť a preto buduje v rámci finančných a legislatívnych možností prvky parciálnej hospitalizácie (denný stacionár, chránené bývanie,…), prvky psychosociálnej rehabilitácie (rehabilitačné stredisko, zariadenie chráneného zamestnávania,…) a ambulantných služieb (ambulancia, case management,…) aby boli uspokojené všetky oprávnené potreby pacientov.

Poslanie nemocnice

Od symptómu k diagnóze, od problému k jeho riešeniu.

Psychiatrická nemocnica v Hronovciach (PN) sa stará o duševné zdravie svojich klientov (pacientov) od jeho ohrozenia až po nápravu vzniknutých škôd. Špecifikom našej práce je longitudinálna a komplexná práca s klientom, kontrolovaná systémom kvality.

PN poskytuje: komplexnú, štandardnú aj nadštandardnú psychiatrickú a psychologickú a ošetrovateľskú starostlivosť, podľa bio – psycho – sociálneho modelu, vrátane sekundárnej a terciárnej prevencie pre všetkých záujemcov aby bola dostupná pre všetkých potrebných v regióne.

Charakterizuje nás:

  • Profesionalita
  • Ústretovosť a slušnosť
  • Rešpektovanie ľudskej dôstojnosti
  • Spolupráca s príbuznými
  • Manažment kvality na každom stupni