Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie

Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie (FRO) ako súčasť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, poskytuje komplexnú rehabilitačnú starostlivosť pre pacientov psychiatrickej nemocnice a klientov chráneného domova.

FRO vedie vedúca fyzioterapeutka Erika Kollárová, lekársku starostlivosť poskytuje fyziater MUDr. Mária Mozdíková. Oddelenie ponúka pestrú paletu najrôznejších rehabilitačných a resocializačných aktivít pre cca 150 pacientov denne, čo znamená, že našou snahou je, v rámci daných možností, čo najviac priblížiť nemocničné prostredie prostrediu mimo nemocnice. K tomu prispieva 10 ha rozloha nemocničného areálu, v ktorom sú umiestnené športoviská (futbalové ihrisko, tenisový kurt, volejbalové ihrisko, jazdiareň, lonžovací kruh) poskytujúce v dobrom počasí možnosť rozvíjania športových aktivít. V prípade nepriaznivého počasia sa väčšina týchto aktivít odohráva v krytej športovej hale a v malej telocvični, kde sú možnosti pre loptové hry, stolný tenis, biliard, a iné športové aktivity. V cca 10 dielňach sa môžu uskutočňovať popísané ergoterapeutické, rehabilitačné a resocializačné aktivity.

Aby toto všetko mohlo úspešne prebiehať, FRO zamestnáva 16 pracovníkov v tomto zložení:

Lekári: 1 lekár fyziater

Ostatní pracovníci:

  • 1 fyzioterapeut s PŠŠ v odbore ergoterapia, kurz reflexnej masáže
  • 1 fyzioterapeut s PŠŠ v odbore liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov
  • 1 fyzioterapeut s PŠŠ v odbore liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov a hippoterapia
  • 4 ďalší fyzioterapeuti
  • 1 sestra poverená sociálnou prácou a kurzom nácviku sociálnych zručností
  • 1 masér
  • 2 sanitári
  • 1 dokumentačný pracovník so špecializáciou v zdravotnej informatike
  • 1 iný odborný pracovník v zdravotníctve s VŠ v odbore vychovávateľstvo
  • 1 pomocný pracovník v zdravotníctve.

Ergoterapia v základných skupinách

V rámci ergoterapie sa pacienti či klienti zamestnávajú v stolárskej dielni, v dielni ručných prác, v krajčírskej dielni pri šití nových výrobkov, v tkáčskej dielni, v dielni pre spracovanie prírodných materiálov, v keramickej dielni a zamestnávajú sa pestovaním kvetov v skleníku a v nemocničnej záhrade.

Ergoterapia v prevádzke PN

Aktivity prebiehajú aj v rámci pomocných prác v stravovacej prevádzke, v údržbe (stolár, elektrikár, vodoinštalatér), v areáli PN (nádvorná skupina) a v záhradníctve.

Rekreačno – športová činnosť

Je pravidelnou súčasťou rehabilitačného režimu na psychiatrii, pričom jednotlivé aplikácie liečebnej telesnej výchovy (LTV) pôsobia na to, ktoré ochorenie špecificky. LTV má za cieľ o.i. plne zaujať duševnú i telesnú aktivitu primeraným a zdravým smerom, prispievať k zlepšeniu celkovej kondície, špecificky pôsobiť na ochorenie a odvádzať pozornosť od vlastných problémov a konfliktov. Táto činnosť sa uskutočňuje v základných (kondičné cvičenia, uvoľňovacie cvičenia, cvičenia zamerané na obratnosť a koordináciu, dýchacie cvičenia) a v špeciálnych skupinách (v posilňovni vo fitnes, vertebrogénne relaxačné cvičenia, cvičenia na fitloptách). V areáli nemocnice sú priestory aj pre rôzne športové hry (kolky, volejbal, futbal, stolný tenis, badminton, loptové hry, súťaživé pohybové hry, branné hry). V prípade nepriaznivého počasia je k dispozícii športová hala, kde sa dajú hrať aj spoločenské stolové hry.

Zušľachťujúce a rozptyľujúce činnosti

Je to široká paleta činností, ktoré majú za úlohu vytvárať pozitívne nešpecifické liečebné nemocničné ovzdušie, v prostredí, ktoré by bez týchto činností pôsobilo potencionálne zraňujúco. Tieto činnosti predstavujú kombináciu relaxácie, zábavy a poučenia. Ich ďalšou dôležitou úlohou je detegovať doposiaľ nepodchytené a rozvíjať existujúce premorbidné schopnosti pacientov a klientov. V najširšom slova zmysle ide o podporu autosanačných (samouzdravujúcich) schopností každého organizmu. Patria sem edukatívne (vzdelávacie) činnosti (besedy, prednášky, kvízy, sledovanie náučných TV programov, práca s počítačom), kultúrne činnosti (recitácia, muzikoterapia, biblioterapia), celonemocničné rekreačno – spoločenské a športové aktivity (tanečné zábavy, maškarné plesy, kultúrne podujatia z príležitostí rôznych sviatkov, športové súťaže, táboráky, výlety…), duchovná služba, arteterapia a služby knižnice.

Fyzikálna terapia

Spočíva v podávaní krátkovlnnej diatermie, ultrazvuku, diadynamických prúdov, TENS-u, magnetoterapie, horského slnka, polarizovaného svetla, BIONIC lampy, inhalácií, termozábalov a rašelinových zábalov. Sem patrí aj individuálna LTV, klasické a reflexné masáže, Breussova masáž a suchá vákuová masáž (bankovanie).

Hipporehabilitácia

Rozumie sa ňou začlenenie vozenia sa na koni, alebo jazdenia (hippických aktivít), do komplexu opatrení zameraných na obnovenie stratenej funkcie, zmiernenie, alebo minimalizovanie, či odstránenie fyzického, psychologického, sociálneho alebo mentálneho handicapu pacienta či klienta.

Je to rehabilitačná metóda, ktorá využíva komplexné pôsobenie živého zvieraťa, v tomto prípade koňa, na človeka. Patria sem: 1) hippoterapia, teda fyzioterapia na koni, 2) pedagogicko-psychologické a psychoterapautické jazdenie a 3) športové jazdenie postihnutých.

Hippoterapia

Pod týmto pojmom sa chápe cielené využitie práce s koňom, vozenie sa na koni a jazdenie (hippické aktivity) ale hlavne multidimenzionálneho pohybu chrbta koňa na zmiernenie alebo odstránenie príznakov ochorenia pohybového aparátu.

Pohyb konského chrbta (zdroj pohybových impulzov) pôsobí na sediaci trup pacienta, ako pohyb jeho zdravých končatín pri chôdzi. Tým dochádza popri uvoľnení svalového napätia hlavne k odbúravaniu patologických stereotypov, harmonizuje sa celková telesná koordinácia, podporujú sa posturálne mechanizmy. Táto aktivita je indikovaná u pacientov s niektorými neurologickými ochoreniami (centrálne a periférne obrny), ortopedické ochorenia (skoliózy, chybné držanie tela, vertebrogénne syndrómy), interné ochorenia (obezita, stavy po infarkte myokardu), gynekologické ochorenia (funkčné sterility)a aj psychiatrické ochorenia hlavne v detskom veku, kde je však indikovanejšie psychoterapeutické jazdenie.

Psychoterapeutické jazdenie

Predstavuje začlenenie práce s koňom, vozenie sa na koni a jazdenie na koni ako psychologického média k zmierneniu alebo odstráneniu príznakov duševného ochorenia, psychologického problému alebo mentálneho handicapu. V psychiatrickej nemocnici v Hronovciach má dlhú tradíciu a je dobre metodicky prepracované.