Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie

Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie (FRO) ako súčasť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, poskytuje komplexnú rehabilitačnú starostlivosť pre pacientov psychiatrickej nemocnice a klientov chráneného domova.

FRO vedie vedúca fyzioterapeutka Erika Kollárová, lekársku starostlivosť poskytuje fyziater MUDr. Mária Mozdíková. Oddelenie ponúka pestrú paletu najrôznejších rehabilitačných a resocializačných aktivít pre cca 150 pacientov denne, čo znamená, že našou snahou je, v rámci daných možností, čo najviac priblížiť nemocničné prostredie prostrediu mimo nemocnice. K tomu prispieva 10 ha rozloha nemocničného areálu, v ktorom sú umiestnené športoviská (futbalové ihrisko, tenisový kurt, volejbalové ihrisko, jazdiareň, lonžovací kruh) poskytujúce v dobrom počasí možnosť rozvíjania športových aktivít. V prípade nepriaznivého počasia sa väčšina týchto aktivít odohráva v krytej športovej hale a v malej telocvični, kde sú možnosti pre loptové hry, stolný tenis, biliard, a iné športové aktivity. V cca 10 dielňach sa môžu uskutočňovať popísané ergoterapeutické, rehabilitačné a resocializačné aktivity.

Aby toto všetko mohlo úspešne prebiehať, FRO zamestnáva 13 pracovníkov v tomto zložení:

Lekári: 1 lekár fyziater

Ostatní pracovníci:

  • 1 fyzioterapeut s PŠŠ v odbore liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov
  • 1 fyzioterapeut s PŠŠ v odbore liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov a hippoterapia
  • 4 ďalší fyzioterapeuti
  • 1 sestra poverená sociálnou prácou a kurzom nácviku sociálnych zručností
  • 6 pomocný pracovník v zdravotníctve.

Ergoterapia v základných skupinách

V rámci ergoterapie sa pacienti či klienti zamestnávajú v dielni ručných prác, v krajčírskej dielni pri šití nových výrobkov, v tkáčskej dielni, v dielni pre spracovanie prírodných materiálov, v keramickej dielni a zamestnávajú sa pestovaním kvetov v skleníku a v nemocničnej záhrade.

Ergoterapia v prevádzke PN

Aktivity prebiehajú aj v rámci pomocných prác v stravovacej prevádzke, v údržbe (stolár, elektrikár, vodoinštalatér), v areáli PN (nádvorná skupina) a v záhradníctve.

Rekreačno – športová činnosť

Je pravidelnou súčasťou rehabilitačného režimu na psychiatrii, pričom jednotlivé aplikácie liečebnej telesnej výchovy (LTV) pôsobia na to, ktoré ochorenie špecificky. LTV má za cieľ o.i. plne zaujať duševnú i telesnú aktivitu primeraným a zdravým smerom, prispievať k zlepšeniu celkovej kondície, špecificky pôsobiť na ochorenie a odvádzať pozornosť od vlastných problémov a konfliktov. Táto činnosť sa uskutočňuje v základných (kondičné cvičenia, uvoľňovacie cvičenia, cvičenia zamerané na obratnosť a koordináciu, dýchacie cvičenia) a v špeciálnych skupinách (v posilňovni vo fitnes, vertebrogénne relaxačné cvičenia, cvičenia na fitloptách). V areáli nemocnice sú priestory aj pre rôzne športové hry (kolky, volejbal, futbal, stolný tenis, badminton, loptové hry, súťaživé pohybové hry, branné hry). V prípade nepriaznivého počasia je k dispozícii športová hala, kde sa dajú hrať aj spoločenské stolové hry.

Zušľachťujúce a rozptyľujúce činnosti

Je to široká paleta činností, ktoré majú za úlohu vytvárať pozitívne nešpecifické liečebné nemocničné ovzdušie, v prostredí, ktoré by bez týchto činností pôsobilo potencionálne zraňujúco. Tieto činnosti predstavujú kombináciu relaxácie, zábavy a poučenia. Ich ďalšou dôležitou úlohou je detegovať doposiaľ nepodchytené a rozvíjať existujúce premorbidné schopnosti pacientov a klientov. V najširšom slova zmysle ide o podporu autosanačných (samouzdravujúcich) schopností každého organizmu. Patria sem edukatívne (vzdelávacie) činnosti (besedy, prednášky, kvízy, sledovanie náučných TV programov, práca s počítačom), kultúrne činnosti (recitácia, muzikoterapia, biblioterapia), celonemocničné rekreačno – spoločenské a športové aktivity (tanečné zábavy, maškarné plesy, kultúrne podujatia z príležitostí rôznych sviatkov, športové súťaže, táboráky, výlety…), duchovná služba, arteterapia a služby knižnice.

Fyzikálna terapia

Spočíva v podávaní ultrazvuku, diadynamických prúdov, TENS-u, magnetoterapie, horského slnka, polarizovaného svetla, BIONIC lampy, termozábalov a rašelinových zábalov. Sem patrí aj individuálna LTV, suchá vákuová masáž (bankovanie).