Kroky realizované na elimináciu rizík v záujme zvýšenia bezpečnosti pacienta v Psychiatrickej nemocnici Hronovce

Riziká súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pacienta a spôsob ich kontroly a hodnotenia úrovne ich eliminácie.

V PN Hronovce sme počnúc rokom 2016 v rámci dlhoročne implementovaného systému manažérstva kvality (a ako jeho integrálnej súčasti – manažmentu rizík) s prihliadnutím na špecifiká psychiatrického pracoviska – psychiatrickej nemocnice – uskutočnili posúdenie stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pacienta ako aj možných negatívnych faktorov a situácií ktoré to môžu ovplyvniť, nasledovne:

 • Analyzovali sme riziká poskytnutej zdravotnej starostlivosti na bezpečnosť a ochranu zdravia pacienta, vrátane ich dôsledkov na bezpečnosť a ochranu zdravia pacienta.
 • Komunikáciu o možných rizikách sme uskutočnili, ako vertikálne od úrovne manažment nemocnice až po jednotlivé procesné kroky, tak aj horizontálne pre všetky oddelenia  a činnosti.

Počas analýzy ich vplyvu na bezpečnosť a zdravie pacienta sme zvažovali:

 • prípravu poskytnutia služby
 • realizácia služby
 • náhle, nepredvídané udalosti (havária, infekcia)
 • názory, pripomienky a sťažnosti zainteresovaných strán a ich problémy
 • náročnosť na zdroje (personálne, infraštruktúra, pracovné prostredie) pre zabezpečenie prevádzky
 • procesy z externého prostredia
 • právne a iné požiadavky

Ako najzávažnejší vplyv na zdravie a bezpečnosť pacientov sme v rámci celej nemocnice identifikovali nasledovné riziká:

 • Pády a úrazy pacientov
 • Agresia pacientov −  verbálna aj neverbálna
 • Pokus o samovraždu, sebapoškodenie pacienta
 • Útek pacienta
 • Vznik dekubitov
 • Nesplnenie normatívov na personálne pokrytie-počet, kvalifikácia
 • Poškodenie zdravia alebo života pacienta− nesprávny liečebný alebo diagnostický postup 
 • Nedodržania ľudských práv pri nedobrovoľnej hospitalizácii, pri použití obmedzujúcich prostriedkov a pri výkone ochranného liečenia

Po hodnotení úrovne špecifikovaných rizík sme stanovili pre každé jednotlivé riziko primerané nápravné opatrenia na  elimináciu resp. ich udržanie v požadovaných limitoch.

Pravidelná kontrola dodržiavania stanovených pravidiel sa realizuje rôznymi spôsobmi a na rôznych úrovniach riadenia:

 • Kontrola  primármi a lekármi – malé a veľké vizity;
 • Kontrola vedúcimi sestrami a sestrami – denná, cielená a námatková kontrola podľa stanoveného Plánu kontrolnej činnosti;
 • Kontrola inými vedúcim pracovníkmi – interné audity kvality, mimoriadne kontroly – riaditeľ, námestníci;
 • Iné spôsoby kontroly:
  • vyhodnocovanie vzniknutých nežiadúcich udalostí pri poskytovaní zdrav. starostlivosti;
  • hodnotenie stanovených celonemocničných aj procesných cieľov kvality (vrátane cieľov risk managementu).

Určený systém riadenia rizík je pravidelne monitorovaný vedúcimi pracovníkmi jednotlivých procesov. Ročne sa prehodnocuje celý systém riadenia bezpečnostných rizík.

MUDr. Marek Zelman, riaditeľ nemocnice

Názov súboru Popis Súbory na stiahnutie
Biela kniha 2019 Stiahnuť súbor
Biela kniha 2018 Stiahnuť súbor
Biela kniha 2017 Stiahnuť súbor
Biela kniha 2016 Stiahnuť súbor
< Späť na zoznam